Bodem

Internetconsultatie ontwerp Regeling bodemkwaliteit 2021

dinsdag 2 maart 2021

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een aanpassing van de Regeling bodemkwaliteit voor. Een ontwerp van de Regeling bodemkwaliteit 2021 en bijbehorende nota van toelichting is gepubliceerd, zie hier. Reageren op de ontwerp regeling via de internetconsultatie is mogelijk van 1 maart 2021 tot 30 april 2021.

Er wordt zoveel mogelijk beleidsneutraal overgegaan, maar er is toch een aantal wijzigingen te benoemen:

  • De kwaliteitseisen voor het verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel zijn aangepast zodat deze beter aansluiten op het landbouwkundig gebruik.
  • Er zijn geen regels meer opgenomen over IBC-toepassingen van bouwstoffen. Dit omdat na inwerkingtreding van de omgevingswet deze toepassing niet meer is toegestaan.
  • Het huidige milieuhygiënische toetsingskader voor diepe plassen uit de Circulaire en Handreiking diepe plassen is opgenomen in de Regeling, vooruitlopend op de introductie van een nieuw milieuhygiënisch toetsingskader voor diepe plassen dat in ontwikkeling is.
  • Een beperkte aanscherping van de regels is doorgevoerd door de omvang van een partij bij de partijkeuring van bouwstoffen te maximeren op 10.000 ton en bij de Fabrikant Eigen Verklaring na vijf jaar te beoordelen of er geen gewijzigde omstandigheden zijn bij het produceren van de bouwstof, grond of baggerspecie.

In de Regeling bodemkwaliteit 2021 zijn de bepalingen van het Besluit bodemkwaliteit uitgewerkt. In de Regeling bodemkwaliteit 2021 zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Aanwijzing van werkzaamheden en normdocumenten in het kader van de erkenningsregeling kwalibo.
  • Regels aan de wijze waarop onderzoek gedaan kan worden of sprake is van een vormgegeven bouwstof, bouwstof, grond of baggerspecie.
  • Nadere regels aan onderzoek voor en opstellen van een milieuverklaring bodemkwaliteit voor de (water)bodem, bouwstoffen, grond en baggerspecie.
  • De kwaliteitseisen (normen) voor bouwstoffen, grond en baggerspecie en de (water)bodem en de bijbehorende toetsingsregels bij het opstellen en afgeven van een milieuverklaring bodemkwaliteit.

De regels voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit zijn reeds eerder omgezet naar het Besluit activiteiten leefomgeving. Meer weten over Bodem in de Omgevingswet? Klik hier.