Bodem

Voortgangsbrief bodem van I&W en herijking bodemregelgeving

donderdag 11 januari 2024

Op 29 december 2023 verscheen de voortgangsbrief bodem van het Ministerie van I&W[1]. Hierin wordt de voortgang geschetst en een groot aantal onderwerpen besproken. De lijst is lang, dus we noemen er hier een paar: Ontwikkeling van het programma Bodem, Ondergrond en Grondwater, bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond 2023-2030, verankering Handelingskader PFAS in de Omgevingswet. Eén sprong er voor ons uit: herijking bodemregelgeving.

Herijking bodemregelgeving

De brief stelt het volgende: “Op 19 april 2023 bent u geïnformeerd over de herijking van de bodemregelgeving in twee fasen. Het doel van de herijking is om tot een solide toekomstbestendig bodemstelsel te komen, waarin bodem en grondwater beschermd zijn, in balans met het benutten van de bodem voor maatschappelijke opgaven zoals de woningbouwopgave en het veilig en klimaatbestendig inrichten van onze watersystemen. De eerste fase is inmiddels gestart met een opdracht aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek richt zich met name op:

  • De milieu-hygiënische knelpunten bij de toepassing van secundaire grond- en bouwstoffen zoals thermisch gereinigde grond, staalslakken en bodemassen en daaruit volgend voorstellen voor actualisatie van het bestaande normstelsel;
  • Het in beeld brengen van de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen bij het hergebruik van grond en baggerspecie.

... Naast de hierboven genoemde onderwerpen zal ook een aantal uitvoeringsknelpunten op het gebied van saneringen worden opgepakt, zoals de omgang met verontreinigingen van diffuus lood.”

Toepassen

Veel duidelijkheid over welke toepassingen het gaat is op dit moment nog niet te zien. Blijft dit bij de bekende toepassingen van het meldingsformulier[2], een koppeling aan beschermdoelen, of wordt het normenkader gekoppeld aan de verschillende functies inclusief actuele vraagstukken als klimaatadaptatie en energievoorziening? Het laatste zou interessant zijn, omdat dit veel meer aansluit op de integrale wijze van handelen onder de Omgevingswet. Tegelijkertijd komt er ook meer duidelijkheid dan iedere keer een gebiedsspecifieke afweging te maken. We zijn benieuwd.

 


[1] https://iplo.nl/thema/bodem/nieuws-bodem/2023/voortgangsbrief-bodem-ondergrond-december-2023/

[2] https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Downloads/Meldingsformulier_bouwstof_hertoepassing_v5.pdf