Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Scobe Academy (B2B)

Artikel 1: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen met open inschrijving en op alle opdrachten van derden betreffende incompany, maatwerk, (cursus)advies en coaching van Scobe Academy BV.

2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Scobe Academy BV en een cursist c.q. opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Scobe Academy BV, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2: Aanbiedingen

Een schriftelijke aanbieding van ons staat gedurende de daarin genoemde termijn voor schriftelijke acceptatie open.

Artikel 3: Overeenkomsten

1. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van een opdracht onzerzijds, welke opdracht door de wederpartij kan worden verstrekt door schriftelijke acceptatie binnen de daartoe gestelde termijn van een door ons uitgebrachte aanbieding dan wel door inschrijving via een door ons verstrekt (online) aanmeldingsformulier.

2. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3. Het door ons verstrekte (online) aanmeldingsformulier wordt gezien als een schriftelijke overeenkomst die de informatie zoals beschreven op de website m.b.t. de activiteiten, middelen en personen, (leer)doelen, investering qua tijd en financiën, studiematerialen, evaluatiemomenten, begeleiding en diensten die zijn inbegrepen en de overige algemene voorwaarden representeert.

4. De overeenkomst wordt alleen in overleg met de opdrachtgever gewijzigd en/of beëindigd. Dit geldt met uitzondering van artikel 7.3. 

Artikel 4: Productinformatie

De beschrijvingen in onze brochures, productfolders, mailingen en andere door ons gegeven informatie bevatten zo nauwkeurig mogelijke gegevens. Niettemin behouden wij ons het recht voor in beperkte mate af te wijken van deze informatie indien dit de inhoud en kwaliteit van de training ten goede komt.

Artikel 5: Aanmelding

1. Aanmelding voor een training dient schriftelijk te geschieden door invullen en ondertekenen via een door Scobe Academy BV verstrekt (online) aanmeldingsformulier.

2. De aanmelding wordt door Scobe Academy BV op volgorde van binnenkomst schriftelijk bevestigd.

3. Bij open inschrijvingen behoudt Scobe Academy BV zich het recht voor tijden en/of locatie te wijzigen.

4. Indien het aantal aanmeldingen voor een training onvoldoende is, kan Scobe Academy BV besluiten de desbetreffende training te annuleren. Cursisten/opdrachtgever ontvangen hierover tijdig bericht.

Artikel 6: Betaling en facturering

1. Behoudens andersluidende overeenkomst vindt facturering plaats voor de uitvoering van de door Scobe Academy BV geleverde dienst.

2. De cliënt is gehouden de factuur van Scobe Academy BV binnen binnen afgesproken factuurdatum zonder enige verrekening te voldoen.

3. Indien de cliënt niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn betaalt, is Scobe Academy BV gerechtigd 1,5% rente per maand in rekening te brengen aan de cliënt (vermeerderd met BTW).

4. Bij niet tijdige betaling is de cliënt naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, met een minimum van € 40,00.

5. Vorderingen of klachten met betrekking tot enige prestatie van de zijde van Scobe Academy BV kunnen geen reden zijn voor de cliënt om betalingen aan Scobe Academy BV op te schorten.

6. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren welke zich na het verstrijken van een periode van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen, aan de wederpartij door te berekenen.

7. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

8. De prijs is exclusief omzetbelasting.

9. Indien er een terugbetaling van Scobe Academy BV aan de cliënt plaats zal vinden zal deze binnen 30 dagen na het overeenkomen hiervan worden voltooid.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

1. Indien wij in opdracht van één of meer wederpartij(en) een voor hun onderneming bestemde training of cursus organiseren en uitvoeren, zullen wij bij de vervulling van onze opdracht zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke wensen van onze wederpartij(en). De overeenkomst zal door ons worden uitgevoerd op het tussen partijen overeengekomen tijdstip/de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

2. Indien door ons trainingen worden georganiseerd, waarbij de deelname vrijstaat aan individuele wederpartijen, zijn wij geheel vrij in de wijze waarop wij uitvoering geven aan de overeenkomst. In het aan de wederpartij verstrekte rooster van iedere training zijn de duur en de lestijden van de training gespecificeerd.

3. Indien de wederpartij, die deelneemt aan een door ons georganiseerde training, onze belangen of de belangen van andere deelnemers schaadt, zijn wij gerechtigd de wederpartij van verdere deelname aan de training uit te sluiten. Uitsluiting laat de plicht van de wederpartij tot voldoening van het volledige overeengekomen bedrag onverlet en geeft derhalve geen recht op restitutie van enig bedrag.

4. Na afloop van de training of cursus vindt er een evaluatie plaats om de kwaliteit te borgen.

Artikel 8: Annulering

1. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

2. Annulering voor aanvang van een cursus is tot drie weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos. Aanmeldingen die binnen drie weken voor aanvang van de training of cursus worden gedaan hebben een annuleringstermijn van ten hoogste veertien dagen.

3. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt 75% van het trainingsgeld in rekening gebracht en de niet te annuleren arrangementkosten. Het resterende bedrag wordt binnen 14 dagen gerestitueerd.

4. Bij ziekte en/of verhindering van een cursist, kan het bedrijf (opdrachtgever) kosteloos voor een vervanger zorgen, mits dit tijdig wordt doorgegeven en mits de vervanger voldoet aan de instroomcriteria.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

1. Scobe Academy BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet en/of andere wettelijke bepalingen betreffende intellectueel eigendom.

2. Alle door Scobe Academy BV verstrekte stukken, zoals e-learnings, (digitale) lesmaterialen, hand-outs, syllabi, formulieren, adviezen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming aan Scobe Academy BV worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis worden gebracht.

3. Scobe Academy BV behoudt het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Klachten

1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende cursus, schriftelijk te worden gemeld aan Scobe Academy BV. via info@scobe.nl t.a.v. de klachtencommissie. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Het besluit voortvloeiend uit een klacht wordt schriftelijk aan betrokkene teruggekoppeld binnen een termijn van 4 weken. Bij de afwijking wordt de klagende partij op de hoogte gesteld en wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitstel te kunnen geven. 

2. Cursisten van de opleiding Planeconomie & Vastgoedrecht worden voor de klachtenprocedure verwezen naar artikel 8 van het Onderwijs- en examenreglement (OER).

3. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Scobe Academy b.v. registreert de klachten en wijze van afhandeling en bewaart deze 1 jaar. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze ondergeschikten zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van de uitvoering van de overeenkomst door ons.

2. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van onze zaken en materialen, zodra deze zich op het werk bevinden, één en ander voor zover niet te wijten aan onze grove schuld of ernstige nalatigheid.

3. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken prestatie overschrijden.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

Artikel 13: Overige voorwaarden

1. Scobe Academy BV is lid van de branchevereniging NRTO en handelt overeenkomstig de NRTO gedragscode.

2. De volgende punten kunnen, indien van toepassing, in overleg met de opdrachtgever in onze offerte worden opgenomen:

  • Interne (school-) en/of externe (branche- / staats-) examens waartoe wordt opgeleid.
  • Het aantal eindtoetsen of examens in de leeractiviteit alsmede de herkansingsmogelijkheden.
  • Vrijstellingenbeleid.
  • De doelgroep voor wie de leeractiviteit bedoeld is.
  • Het aanvangsniveau waarvan uitgegaan wordt (d.w.z. eventuele vereisten vooropleiding).
  • Een heldere uitleg van de speciale voorwaarden die door Scobe Academy BV gesteld worden aan de leeractiviteit of aan de studieovereenkomst (-contract).
  • Informatie over het verstrekte studiemateriaal en/of over het aan te schaffen studiemateriaal.
  • Informatie over de beschikbaarheid van het online product.

Algemene voorwaarden NRTO voor de consumentenmarkt. 

Algemene voorwaarden NRTO voor de zakelijke markt.