Privacy Statement

Versie augustus 2018

1. Wie zijn wij?

Scobe Academy B.V. (“Scobe Academy”) verzorgt opleidingen voor nieuw talent, organiseert incompany trainingen en verdiepende masterclasses en seminars op het gebied van gebiedsontwikkeling, planeconomie, Wro/Omgevingsrecht, vastgoedrecht, maatschappelijk vastgoedbeheer en assetmanagement.

Hierbij staat uw privacy voorop, daarom vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen. Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en van onze klanten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (TW) stellen. 

2. Wie is verantwoordelijk?

Scobe Academy is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties:

 • De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website van Scobe Academy;
 • De verwerking van persoonsgegevens van prospects en klanten van Scobe Academy die persoonsgegevens verstrekken – in een beveiligde afgeschermde omgeving – via het contactformulier via de website;
 • De verwerking van persoonsgegevens in het kader van een bestelling;
 • De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen die contact opnemen met Scobe Academy of van wie Scobe Academy persoonsgegevens verwerkt.
   

3. Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt Scobe Academy ?

Scobe Academy verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan Scobe Acacemy hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die Scobe Academy heeft mogen ontlenen aan andere bronnen, zoals Social Media platforms. Het gaat om de navolgende soorten persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens door u verstrekt;
 • Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:
 • Persoonsgegevens verkregen uit andere openbare bronnen zoals Social Media platforms en openbare registers.
   

De website van Scobe Academy bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en Social Media buttons. Scobe Academy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website of de diensten van betreffende Social Media platforms. Evenmin Scobe Academy verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en Social Media platforms.

4. Doeleinden

Scobe Academy gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren.
 • Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante informatie, om u aanbiedingen te doen, om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van Scobe Academy om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties.
 • U als prospect of klant de mogelijkheid bieden om via het contactformulier op de website van Scobe Academy vragen te stellen c.q. contact op te nemen met Scobe Academy;
 • De contactgegevens van klanten/worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van e-mails, brieven, uitnodigingen voor evenementen, updates en het toezenden van informatie die klanten aan ons hebben gevraagd;
 • Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.
 • Scobe Academy gebruikt uw gegevens ten slotte ook om te voldoen aan op Scobe Academy rustende wet- en regelgeving.

 

5. Gronden van de verwerking van persoonsgegevens

Scobe Academy verwerkt de persoonsgegevens uitsluiten op grond van een van de rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van toepassing:

 • Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG)
  Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
   
 • Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG)
  Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
   
 • Wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG)
   
 • Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG)
  Scobe Academy gebruikt bijvoorbeeld uw contactgegevens om u op de hoogte te houden via nieuwsbrieven, event en informatieve e-mails.
   

6. Verwerkers

Soms is het nodig dat wij voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (‘Verwerkers’ in de zin van de AVG) inschakelen die in opdracht van Scobe Academy de persoonsgegevens verwerken. Scobe Academy sluit met deze Verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

Scobe Academy werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software (software as a service) of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.

7. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Scobe Academy zal uw gegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan Scobe Academy of indien Scobe Academy daartoe wettelijk verplicht is.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze vereniging.

8. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn bij de uitvoering van uw overeenkomst.

9. Bewaartermijn

Scobe Academy bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking dan wel op grond van de wet is vereist.

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Scobe Academy bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Scobe Academy mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

10. Beveiliging

Scobe Academy zorgt voor passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor geldende eisen en richtlijnen.

11. Gebruik van cookies

Scobe Academy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
 

12. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar Google. Google slaat dit op servers in de Verenigde Staten op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt wordt, om rapporten over de websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

13. Nieuwsbrief

Het nieuws van Scobe Academy versturen wij elke 2 weken in een nieuwsbrief, hierin vindt u o.a. informatie over bijeenkomsten, opleidingen, nieuws uit het vakgebied en blogs geschreven door docenten. Wij nemen u alleen op in ons emailbestand als u daar zelf toestemming voor geeft. Elke nieuwsbrief bevat de mogelijkheid om u eenvoudig af te melden. Mocht dat niet lukken, neem dan contact met ons op. Wij gebruiken de adressen alleen voor genoemd doel en verstrekken deze niet aan derden. 
 

14. Foto's en video's

Op onze bijeenkomsten worden regelmatig foto’s gemaakt of videobeelden opgenomen. Deze worden uitsluitend gebruikt ter promotie van de bijeenkomst via onze online- en offline kanalen. Als u dit niet op prijs stelt kunt u dat vooraf en achteraf aan ons kenbaar maken: ter plekke op de bijeenkomst of achteraf per email.
 

15. Vragen of klachten?

Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u in bepaalde gevallen het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken.

U kunt verzoeken uw gegevens laten corrigeren of verwijderen. U stuurt een bericht met uw naam en contactgegevens aan Scobe Academy B.V. 2801 AK in Gouda of een e-mail aan info@scobe.nl. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure. Scobe Academy zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Scobe Academy de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Scobe Academy stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Scobe Academy de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Scobe Academy de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Indien Scobe Academy niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Scobe Academy de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Scobe Academy schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Scobe Academy de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Scobe Academy kan deze privacy en cookie reglement eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze reglement regelmatig op wijzigingen na te gaan.

 

Wijzigingen in de Privacy Statement

Scobe Academy behoudt zich het recht voor om deze ‘privacy statement’ op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.