Bodem

Australisch onderzoek naar aanwezigheid van illegale drugs in slib(producten)

dinsdag 18 juni 2024

Illegale en farmaceutische drugs worden beschouwd als opkomende zorgwekkende verontreinigingen, en er is veel onderzoek gedaan naar het beoordelen van hun voorkomen in afvalwater.

Er is echter weinig informatie over hun aanwezigheid in behandeld slib of biosolids. De term biosolids verwijst in dit verband naar het behandelde slibproduct van rioolwaterzuivering in afvalwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's).

Illegale lozing

In deze studie[1] onderzochten we slib en biosolids van een grote grootstedelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Australië om de illegale lozing van vijf drugs te bepalen, waaronder:

- benzoylecgonine als indicator van cocaïnegebruik, methamfetamine en 3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA). Ze vertegenwoordigen de illegale codeïne en morfine. Dat zijn geneesmiddelen met een potentieel milieurisico.

De monsters werden in geanalyseerd door middel van ‘liquid chromatography–tandem mass spectrometry (LC–MS/MS).’ [2]

Uitkomsten

Het onderzoek laat zien dat:

  • Benzoylecgonine en MDMA aanwezig waren in ruw slib, maar met name werden afgebroken tijdens de behandeling van vaste stoffen en niet werden opgespoord in het ontwaterde slib (na behandeling) of in biosolids (biologische vaste stoffen). Dat bevestigt dat ze volledig zijn verwijderd door de slibbehandelingsprocessen of dat ze biologisch worden afgebroken.
  • Methamfetamine, codeïne en morfine werden gevonden in alle biosolids-monsters bij gemiddelde concentraties van 20-50 μg·kg−1. De aanwezigheid van deze drie geneesmiddelen in biosolids toont aan dat deze verbindingen relatief stabiel zijn in de vaste stoffen en in de bodem, en ten minste enkele jaren in biosolids kunnen blijven bestaan. Deze verbindingen kunnen zijn afgebroken op basis van hun kortere halfwaardetijd of een lagere affiniteit voor de verdeling van vaste stoffen. De halfwaardetijd van MDMA is bijvoorbeeld veel lager dan die van methamfetamine. Methamfetamine, codeïne en morfine werden altijd gedetecteerd in lage concentraties (μg·kg−1) in behandeld slib (gecentrifugeerd en in lagune ontwaterd) en biosolids.
  • Een eenvoudige milieurisicobeoordeling op basis van geschatte risicoquotiënten (RQ's) voor deze verbindingen gaf aan dat de potentiële milieurisico's die gepaard gaan met het op het land brengen van biosolids zeer laag zijn bij typische Australische toepastingspercentages van biosolids.

Er is echter weinig bekend over hun persistentie en accumulatie op lange termijn in het milieu. Het gebruik van biosolids voor de landbouw kan baat hebben bij meer onderzoek om een beter risicoprofiel voor deze verbindingen in het milieu vast te stellen en hun mogelijkheden om in de voedselketen terecht te komen te beoordelen. Voor dergelijk onderzoek zou een monitoringstudie op lange termijn nodig zijn.

 

Literatuur

Understanding the Removal and Fate of Selected Drugs of Abuse in  Sludge and Biosolids from Australian Wastewater Treatment Operations;

Auteurs:  Meena K. Yadav, Cobus Gerber, Christopher P. Saint, Ben Van den Akker, Michael D. Short


[1] main.pdf (sciencedirectassets.com)

[2] Bing Video's