Bodem

Wat betekent het hoofdlijnenakkoord nieuwe coalitie voor bodem en water in de praktijk?

dinsdag 18 juni 2024

Het is alweer een maand geleden dat het hoofdlijnenakkoord van het kabinet Schoof 1 verscheen. Het is vanuit bodem een beetje stil. Hierbij dan toch een aantal overdenkingen.

Woningbouw en bodem  

De bouw van nieuwe woningen wordt in het hoofdlijnenakkoord versneld door de volgende maatregelen:

  • Het zorgen dat er meer grond beschikbaar is (‘straatje erbij’, binnenstedelijk en buitenstedelijk);
  • In nieuw te bestemmen gebieden gaat woningbouw, in geval van concurrentie om grond, boven windmolens;
  • Er wordt toekomstbestendig gebouwd en rekening gehouden met water, bodem, landschap en stedenbouwkundige kwaliteit;
  • En er staat ook dat ‘geen extra, nationale duurzaamheidsregels voor bouwen opgelegd worden’.

Kritiek VNG

De gevolgen voor gemeenten zijn volgens de VNG nog onduidelijk en vraagt om verdere integrale uitwerking waarbij de uitvoerbaarheid centraal staat. Ook wordt in het hoofdlijnenakkoord geen koppeling gemaakt tussen het water- en bodemsysteem en de transitie in het landelijk gebied. Inwoners en ondernemers hebben een goede oplossing nodig, zoals voor verzilting, zoetwatertekorten of ruimte voor waterberging. Gemeenten en andere partijen hebben duidelijkheid nodig over duurzaamheidsregels, op het ambitieniveau van het akkoord van Parijs. Anders wordt een voortdurende juridische onzekerheid verwacht, vertraging en zwakke business cases rond projecten. Al met al schiet het nog niet op.

Water en verdroging

Verder is er de urgentie om het groeiende probleem van verdroging met onder andere funderingsschade en bedreiging van voedselproductie en zorg voor voldoende zoetwater tot gevolg. Hiervoor worden nog geen financiële- of beleidsmaatregelen aangekondigd, terwijl de kosten alleen al van funderingsherstel in de miljarden lopen.

Het programma Ruimte voor de Rivier wordt geactualiseerd, rivieren blijven bevaarbaar en krijgen meer ruimte. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt herijkt om te borgen dat onze dijken ook in de toekomst voldoende en tijdig bescherming bieden. De Unie van Waterscheppen is blij met deze aandacht.

Visie en los zand

Het is een flinke verzameling van maatregelen die ons bodemlandschap raken. Het is geen consistente visie op de ruimtelijke ontwikkeling van ons land. Het is een verzameling van maatregelen. Daarbij kunnen bodem en water toch in de verdrukking komen, maar de voorwaarden zijn wel geschapen om er mee aan de slag te gaan.

 

Literatuur

20240515 hoofdlijnenakkoord PVV VVD NSC BBB

https://unievanwaterschappen.nl/aandacht-voor-water-in-hoofdlijnenakkoord/

https://vng.nl/sites/default/files/2024-05/20240517-eerste-analyse-van-het-hoofdlijnenakkoord-voor-gemeenten.pdf

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/houd-ruimte-voor-professionele-gebiedsontwikkeling-met-water/