Structuurvisie en de financiële en juridische inbedding

INHOUD

  1. Plaats en status van de structuurvisie in de ruimtelijke ordening, ook in relatie met hogere wetgeving zoals provinciale regelingen en de gemeentelijke bestemmingsplannen.
  2. Zodanige opbouw van de visie dat deze gebruikt kan worden voor jaarlijkse planvorming cq doorwerking van de visie in de diverse beleidsterreinen.
  3. De mogelijkheid om een jaarlijkse uitvoeringsparagraaf te kunnen opstellen met de financiële vertaling daarvan ook richting de te verhalen kosten cq bijdragen voor ruimtelijke ontwikkelingen.
  4. Onderbouwing van de bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen en andere bijdragen zoals verevening, hoe vertaal je dit naar de planning- en controlcyclus?
  5. Jurisprudentie en actualiteiten over de toepassing van structuurvisie als onderbouwing van kostenverhaal en een doorkijk naar de omgevingswet.

LEERDOELEN

Ondermeer gemeentebreed de financiële en juridische consequenties te duiden van de structuurvisie en uitvoeringsplannen en invloed daarvan op de P&C-cyclus.

RESULTAAT

Aan het einde van de masterclass heeft u kennis hoe je de huidige uitvoeringsparagraaf kan vertalen naar een financieel kader, waarbij een jaarlijkse bijstelling van het beleid plaatsvindt en hoe dit weer doorvertaald wordt in een financiële opstelling van het kostenverhaal voor concrete projecten, alsmede in relatie tot de P&C-cyclus. We proberen dit in de breedte van de organisatie te vertalen.

PROGRAMMA

Voor een incompany training kunnen verschillende programma’s met dito lengtes worden opgezet. Variërend van één of meer dagen, afhankelijk van de gewenste inhoud.

Deze incompany training is erop gericht om kennis op te doen met betrekking tot de laatste stand van zaken op het gebied van structuurvisie, uitvoeringsplannen en de financiële en juridische inbedding in de organisatie.

OP MAAT

Wij zullen voor uw incompany training een programma samenstellen dat aansluit op bovenstaande onderwerpen en op gemeente-specifieke aandachtspunten. Hiertoe zal van te voren altijd een intakegesprek plaatsvinden. We zullen per onderdeel aangeven wat e.e.a. betekent voor de werkpraktijk van uw gemeente en het vertalen naar uw eigen casuïstiek.