Bodem

Input voor Bodemgezondheidswet

dinsdag 8 maart 2022

Op Bodemplus verscheen op 21 februari het volgende bericht. ”15 februari 2022 deed de EC een oproep om input te leveren voor de effectbeoordeling van deze wet. Met deze oproep wil de Commissie standpunten verzamelen om te komen tot wettelijke bepalingen. Deze wettelijke bepalingen willen ze vormgeven in de zogenaamde Bodemgezondheidswet of alternatieven daarvoor. Deze call for evidence staat open voor feedback tot 16 maart 2022. De Commissie neemt de inbreng mee bij de verdere ontwikkeling en het scherpstellen van dit initiatief”.

In het nieuwe Europese kader wil de commissie het volgende bereiken:

  • Uiterlijk in 2023 een specifiek wetgevingsvoorstel over bodemgezondheid in te dienen om de doelstellingen van de EU-bodemstrategie te verwezenlijken en uiterlijk in 2050 een goede bodemgezondheid te bereiken.
  • Duurzaam bodembeheer tot de nieuwe norm maken, door een regeling voor te stellen waarbij landeigenaren hun bodem gratis kunnen laten testen, duurzaam bodembeheer via het GLB te bevorderen en beste praktijken uit te wisselen.
  • Overwegen om juridisch bindende doelstellingen voor te stellen om de drainage van wetlands en organische bodems te beperken en beheerde en gedraineerde veengebieden te herstellen om de klimaatverandering te verzachten en zich daaraan aan te passen.
  • Onderzoek naar stromen afgegraven grond en beoordeling van de noodzaak en de mogelijkheden van een wettelijk bindend "bodempaspoort" om de circulaire-economie een impuls te geven en het hergebruik van schone grond te bevorderen.
  • Herstel van aangetaste bodems en sanering van verontreinigde locaties.
  • Het voorkomen van woestijnvorming door de ontwikkeling van een gemeenschappelijke methodologie voor de beoordeling van woestijnvorming en bodemaantasting.
  • Meer onderzoek, gegevens en monitoring over de bodem.
  • Het mobiliseren van de nodige maatschappelijke betrokkenheid en financiële middelen.

Bron: https://ec.europa.eu/environment/strategy/soil-strategy_en

Of dit veel toe gaat voegen voor de Nederlandse wetgeving betwijfel ik. Zo zie ik nergens een verwijzing om ZZS (en daaronder PFAS) deel te laten uitmaken van dit kader; dat zeker niet aan de grens stopt. Al was het maar wat we nu in Zeeuws-Vlaanderen zien. In het verleden heeft de EU zich overigens wel uitgesproken over het inperken van het uitstoten van dergelijke stoffen (hier), maar dit zou toch een onderdeel van het juridisch kader moeten zijn. Het enige waar het wel een boost aan kan geven is circulariteit en klimaatadaptatie. Natuurlijk ook niet onbelangrijk: maar toch? Als je hierop wilt reageren kan je dat hier doen, door een bericht te plaatsen.