Cursus Projectleider gebiedsontwikkeling

Inhoud

Het vak van projectleider gebiedsontwikkeling is constant in beweging. De omgeving verandert steeds: niet in de laatste plaats door de nieuwe Omgevingswet die er aan komt. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden.

Ook de lopende business vraagt steeds om aandacht. Ruimtelijke projecten duren vaak lang. Niet in de laatste plaats door allerlei ‘regeltjes’, fricties en andere aangelegenheden. Vraag is wat is daar aan te doen. In ieder geval de actuele stand van een aantal “regeltjes” kennen.

Scobe Academy heeft daarom een cursus opgezet om weer bij te zijn en goed voorbereid op de volgende stap in de ruimtelijke ontwikkeling: de komst van de Omgevingswet. 

Modules

Deze cursus is opgedeeld in twee modulen en bestaat uit twee dagen per module. Je kunt ervoor kiezen het hele programma te volgen of alleen module 1 of 2. 

Module 1: Actuele inzichten in juridische en financiële aspecten van gebiedsontwikkeling

 • Wro bestemmingsplannen en de Omgevingswet.
 • Contracteren van publiek met publiek en publiek-privaat.
 • Sturen op financiën.
 • Implementatie van duurzaamheid.

Module 2: Ontwikkeling procesvaardigheden

 • Hoe verandert het werk van de projectleider gebiedsontwikkeling met de komst van de nieuwe Omgevingswet?
 • Methoden van werken onder de nieuwe Omgevingswet.

Programma

Module 1: Juridische ontwikkelingen, implementeren duurzaamheid & financiën 

Bij de gebiedsontwikkeling zijn veel aspecten in het geding. Er is altijd al de nodige afstemming nodig tussen verschillende belangen. Bij de uitvoering spelen diverse ruimtelijke, juridische en financiële vraagstukken. De laatste tijd is daar zeker duurzaamheid bij gekomen. In het eerste deel van de training gaan we in op actuele ontwikkelingen. Zo is de wetgeving ten aanzien van aanbesteden behoorlijk veranderd, is het sturen op budgetten lastiger en vraagt duurzaamheid echt om een strategie.

Donderdag 19 september: Juridische ontwikkelingen

Ochtend: Actuele inzichten omgevingsrecht:

 • Wro en wat gebeurt er op het gebied van bestemmingsplan.
 • Systeem Omgevingswet en omgevingsplan: verschil gemeente en provincie.
 • Instrumenten in vogelvlucht: onteigening, Wvg en planschade/nadeelcompensatie.
 • Hoe gebruik je dergelijke instrumenten vanuit de provincie en de gemeente.
 • Hoe organiseer ik participatie en de betekenis voor de Raad van State.
 • Impact van verbreding van de experimenteerruimte onder de Chw.

Middag: Contracteren met de overheid en aanbesteden:

 • Publiek- en privaatrechtelijk spoor: SOK, exploitatieplan en posterieure overeenkomst.
 • Inrichten van een contracten publiek/publiek en publiek/privaat.
 • Bevoegdheidsverdeling bij overheidslichamen en schijn van bevoegdheid.
 • Verschillende vormen van zekerstelling als bankgarantie en concerngarantie.
 • Beperken van risico’s bij onderhandelingen.
 • Privaatrechtelijke versus publiekrechtelijke-overeenkomsten.
 • Actuele ervaringen en jurisprudentie met betrekking tot aanbesteden.
 • Wanneer is sprake van staatssteun? De nieuwste inzichten vanuit Brussel.
 • Wet, markt en overheid.

Donderdag 3 oktober: Implementeren duurzaamheid en sturen op de grondexploitatie

Ochtend: Implementeren van duurzaamheid.

 • Energietransitie en gebiedsontwikkeling: wat speelt er?
 • Welke impact hebben verschillende energiebronnen op gebiedsontwikkeling?
 • Wettelijk kader en beleid (o.a. Bouwbesluit/EPC, Klimaatwet, RES);
 • Energienetwerken en -landschappen
 • Financiële gevolgen duurzame maatregelen in gebieds- en grondexploitatie
 • Hoe bespaar je energie bij een duurzame gebiedsontwikkeling?

Middag: Sturen op de (grond)exploitatie:

 • Budgetteringstechnieken van blauwe grijze en groene projecten.
 • (Bij)sturen op financieel resultaat.
 • Inzicht in waardecreatie.
 • Oefening om te leren waar een grondexploitatie wel en niet gevoelig voor is.

Module 2: Effectief opereren binnen een turbulente omgeving

Wat vraagt de nieuwe Omgevingswet van de ervaren projectleider gebiedsontwikkeling in relatie tot het turbulente beleidsmatige en bestuurlijke krachtenveld? Welke stappen zijn daarin te organiseren?

De nieuwe Omgevingswet vraagt onder andere om meebewegen, participeren en faciliteren in plaats van volledige beheersing en regie. Binnen deze module worden u praktische mogelijkheden aangeboden over hoe u hiermee binnen de eigen werksituatie om kan gaan. De module behandelt een benadering die zich op projectniveau heeft bewezen en richt zich zowel op het organiseren en consulteren van het relevante netwerk (maatschappelijk, beleidsmatig en bestuurlijk) als op het geven van praktische handvatten om uw project verder vorm te geven. Het gaat hier dus om een hands-on aanpak om gestructureerd en georganiseerd uw project binnen de nieuwe eisen van de Omgevingswet vorm te geven. Hiermee kunt u morgen mee aan de slag. Uiteraard spelen daarbij nog steeds juridische, financiële en duurzaamheidsaspecten een rol. De primaire focus gaat om de verhouding tussen beleid en uitvoering door de projectleiders.

Dinsdag 29 oktober: Bewezen werkwijzen uit de praktijk 

 • Vaststellen positie beleid en de politiek binnen je opdracht.
 • Maken en vaststellen van het relevante maatschappelijke en bestuurlijke netwerk rond een opgave.
 • Analyse van dit netwerk.
 • Hoe ga ik dit netwerk benaderen? Consultatievragen en mogelijkheden van groepssessies en andere vormen.
 • Op welke wijze verwerk ik de resultanten van de consultaties? (netwerkkaart / procesmap).
 • Wat zijn de beleidsmatige en bestuurlijke afwegingen vanuit de analyse van de netwerkkaart. Hoe doe je dat? En op welke wijze verwerf je draagvlak voor de resultaten van deze afweging?
 • Hoe verwerk ik deze resultaten binnen de voortgang van mijn eigen projectopdracht als het gaat om het omgevingsplan en eventueel visie?

Dinsdag 12 november: Werken met het omgevingsplan

 • Inleiding: nieuwe eisen projectleider gebiedsontwikkeling in het kader van de Omgevingswet:
 • Rolopvattingen en competenties.
 • Vormgeven relevante (eigen) netwerken.
 • Organiseren van een gezamenlijk beleidsmatig-bestuurlijk vertrekpunt: project-startup.
 • Hoe ga jij je de beleidsagenda (verder) inrichten met de opgedane  kennis.
 • Wat betekent de aanpak voor juridische vraagstukken, financiële sturing en duurzaamheids opgaven.  

Optie: Terugkomdag

In een halve dag terug wat we hebben geleerd.

Sprekers

Dag 1. Juridische ontwikkelingen: Wro, omgevingsrecht, contracteren en aanbesteden
Ochtend: Gloudemans
Middag: n.t.b. 

Dag 2. Duurzaamheid en financiën 
Ochtend: Fakton
Middag: n.t.b.

Dag 3. Bewezen werkwijzen uit de praktijk
R.C. Bos Consulting

Dag 4. Werken met het omgevingsplan
R.C. Bos Consulting

Doelgroep

De cursus richt zich op de provincie en op gemeenten in Nederland. Deze cursus is bedoeld voor projectleiders die bijgeschoold willen worden op onderdelen die ze nodig hebben; handige handvatten, inzicht in methoden en technieken, actuele technische thema’s en een voorbereiding van projectleider in de uitvoering onder de Omgevingswet. 

Leerdoelen

Je bent up-to-date van de actuele stand van de randvoorwaarden van de gebiedsontwikkeling; dit om het werk optimaal nu en in de toekomst te blijven doen.