3-daagse Masterclass Zorgvastgoed, voor en door zorgpartijen

‘De zorg is te duur’, zo is een algemeen geluid. Bij de huisvesting is er al enige jaren een verandering gaande om hier iets aan te doen. Dit lukt op verschillende manieren.

Leer van andere zorgpartijen om de financiële problemen van het vastgoed anders aan te pakken dan tot nu toe èn om tijdig bij te sturen. Aan de orde komen onder andere mogelijkheden voor nieuwe financieringsstromen, nieuwe contractvormen en de nieuwe rol van externe partijen zoals beleggers.

Als leidmotief blijft wel staan de missionaire betekenis van de zorg: het gaat om dienstverlening naar de cliënt, tegen een zo aanvaardbaar mogelijk kostenplaatje en optimale flexibiliteit om te kunnen anticiperen op toekomstige situaties.

Soms vraagt dat om vernieuwingen, zoals bijvoorbeeld het huisvesten van andere doelgroepen dan de instelling gewend is. Hiermee komen zorgpartijen in nieuwe situaties terecht die om herbezinning vragen op missie, visie en strategie. Soms is het ook het bestaande voortzetten, maar dan nét op een andere manier.

Voor wat betreft de vastgoedstrategie, als onderdeel van de organisatiestrategie,  zien we aan de ene kant van het spectrum partijen die als motto “huren tenzij” hanteren en aan de andere kant van de scope instellingen die het eigendom van vastgoed propageren. Zij hanteren het motto “vastgoed in eigen beheer, tenzij”. Tussen deze twee scenario’s, die per organisatie z’n eigen onderbouwing kent, zijn meerdere gemengde scenario’s te zien. Een ander belangrijk item is de inzet van personeel. Soms bepaalt ook dit de keuze voor het houden, aanpassen of afstoten van vastgoed.

In deze driedaagse masterclass worden de verschillende opties belicht, doorgerekend en verwerkt in vastgoedstrategieën voor uw eigen organisatie.

Het programma bestaat uit drie dagen

 • Dag 1: De begroting van de zorginstelling: en vastgoed als oplossing voor de client
 • Dag 2: De toekomstbestendige business case 
 • Dag 3: Vertaling in contracten, nieuwe allianties en de 'rekensommen'

Wanneer: 20 maart, 3 en 17 april 2018

Inhoud

Afhankelijk van eigendoms- en balanspositie, type zorg, courantheid van het vastgoed, huisvestingsvraag, mogelijke (alternatieve) financieringsstromen, maar ook van de regio waar de instelling zit, kiezen organisaties voor verschillende organisatiemodellen voor hun zorgvastgoed. Soms is vervreemden en terughuren voordelig en geeft dat een beter risicoprofiel. Maar vastgoed in eigendom houden en relatief lage huisvestingslasten overhouden kan ook een keuze zijn. Per vastgoedformule verschilt onder meer de cashflow, het risicoprofiel, de organisatiegraad, -grootte en de verschillende juridische kaders.

De Masterclass: ook je eigen casus komt aan bod

Deze driedaagse Masterclass geeft concrete handvatten voor vastgoedbeleidskeuzes en uitvoeringsstrategieën. Dit doen we door het uitwerken en analyseren van actuele en fictieve casussen die het gehele spectrum van vastgoedopties omspannen. Je brengt ook je eigen casus in. Daarnaast laten we van verschillende partijen in dit speelveld de belangen en overwegingen zien.

Alle aandachtspunten en risico’s worden benoemd.

Doelgroep

Er zijn veel partijen betrokken bij het beleid van het zorgvastgoed. Het zorgvastgoed wordt in deze cursus belicht vanuit verschillende hoeken om verschillende betrokken partijen mee te krijgen in de ontwikkelingen.

 • Vanuit de zorgpartijen: vastgoedmanagers en vastgoed/beleidsmedewerkers én facilitymanagers met vastgoed in hun portefeuille.
 • Woningcorporaties: managers en beleidsmedewerkers (zorg)vastgoed en assetmanagers met zorgvastgoed in hun portefeuille.
 • Beleggers: managers, ontwikkelaars en medewerkers van beleggers die zich bezig houden met het acquireren, vervreemden en transformeren van zorgvastgoed.
 • Medewerkers van ziektekostenverzekeraars die met budgettering en inkoop van zorg bezig zijn en budgetten beschikbaar stellen (incl. en excl. vastgoed),…
 • Project- en gebiedsontwikkelaars die met of in opdracht van zorgpartijen ontwikkelen.
 • Adviesbureaus actief op het gebied van zorgvastgoed.

Resultaat

 1. Als u deze masterclass  heeft afgerond heeft u handvatten om de analyse van uw vastgoedorganisatie te maken en die te vertalen naar een vastgoedstrategie.
 2. Deze Vastgoedstrategie kunt u vervolgens doorvertalen in praktische en financiële consequenties van de uitvoering.
 3. U krijgt een diepgaand inzicht in de financiële, juridische en organisatorische aspecten van verschillende zorgvastgoedstrategieën.
 4. U kunt de ontwikkelingen en strategische mogelijkheden helder vertalen naar de eigen organisatie en bijvoorbeeld de zorgmanagers meenemen in de vastgoedkeuzes.
 5. Met deze kennis kunt u de directie van zorginstellingen adviseren inzake strategische vastgoedsturing en uitvoeringsstrategieën van vastgoedscenario's.
 6. Met kennis van zaken kunt u beter externe adviseurs en opdrachtnemers aansturen.
 7. U hebt een scherpe antenne ontwikkeld om alle maatschappelijke ontwikkelingen en technologische innovaties te vertalen naar verschillende vastgoedscenario's en de consequenties daarvan in beeld te brengen.
 8. U kunt een scherpe opdrachtgever zijn voor uw eigen organisatie én externe juristen en advocaten.

Docenten

Alle docenten van de masterclass Zorgvastgoed: het ontzorgen van de vastgoedmanager zijn koplopers in hun vakgebied. Het zijn docenten die hun sporen in de zorg verdiend hebben en vanuit de continu ontwikkelende maatschappelijke context hun organisatie aan het aanpassen zijn. De meest recente ontwikkelingen en innovaties in de zorg worden verwerkt in het collegemateriaal. Actuele wetswijzigingen en innovatieve oplossingen worden verwerkt in de vele casussen die beschreven worden en waar u zelf mee aan de slag zult gaan.

De docenten

Dag 1

 • Stefan Buijsse (directeur van ZorgSupport, onderdeel van ZorgSaam Zorggroep Zeeuws Vlaanderen)
 • Rob Huijsmans (manager vastgoed Zorgbalans)

Dag 2

Dag 3

Dag 1

De begroting van de zorg en vastgoed als oplossing

Door: ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen en Zorgbalans Haarlem

Op deze dag worden alle relevante ontwikkelingen geschetst en worden aan de hand van enkele casussen scenario´s uiteengezet waarop de relatie van de zorg met het vastgoed georganiseerd kan worden.

Ontwikkelingen in beeld

 • Recente en toekomstige ontwikkelingen in de zorg: wat komt er op ons af?
 • De begroting van de zorginstelling in breder perspectief,  hoe een zorginstelling daar verschillend naar kan kijken en welke denkruimte levert dit op?
 • Vastgoed als probleem of als oplossing?

Missie, visie en vastgoedscenario´s

 • Strategische keuze over vastgoed in breed perspectief van de zorgtaken.
 • Wat is de missie van de organisatie? Welke zorgvisie kent de organisatie?
  • Van wonen op de groep, tot iedere cliënt is zelfstandig; van zoveel mogelijk “mantelzorg” tot een beheersbare stroom van vrijwilligers; van voorraadbeheer bij de cliënt tot lean- en mean van buitenaf; van mengen met andere doelgroepen tot gesloten gebouwen.
  • Welke doelgroepen doen we wel en welke niet meer.
  • Ervaringen uit de praktijk en de keuzes voor de huisvestingsalternatieven.
 • Met welke vastgoedscenario(s) kun je je missie/visie ondersteunen?
  • Een actieve strategie of een volgstrategie? Push- (welke zijn dat?) en pull-factoren (welke zijn dat?) in het nieuwe speelveld.
  • Welk vastgoedscenario past daar het beste bij: ´huren tenzij´, ´in eigendom tenzij´ of een mengvorm?
  • Met welke alliantie ga je dit realiseren en wat zijn de (financiële) gevolgen voor alle betrokken partijen?

Vastgoedstrategie

 • Op basis van de geschetste vastgoedscenario´s werken we met een rekenmodel. We draaien aan de knoppen en zien wat voor financiële gevolgen de vastgoedstrategieën hebben.
 • Doorrekenen van de strategie in de begroting/jaarrekening; wat betekent elk scenario voor je solvabiliteit en liquiditeit en waar zitten de grootste kansen en risico´s.
 • Bij missie zal het vooral ook gaan om het perspectief van de bestuurders; bij de vastgoedstrategie zullen ook de knelpunten bij de uitvoering aan de orde komen.

Aan de slag met je eigen casus

 • Je maakt een begin met het formuleren van een vastgoedstrategie op basis van de unieke kenmerken van jouw organisatie.
 • Welke informatie heb je nodig?
 • Welke keuzes moet je maken?
 • Op basis van welke criteria maak je de keuzes?

Wanneer? 

dinsdag 20 maart 2018, 09:30 uur - 16:30 uur

Waar? Scobe Academy, Gouda

Dag 2

De business cases van het zorgvastgoed

Door Vivium Zorggroep en Amvest Living & Care Fund

Van strategie naar investering 

Tijd voor actie in 2013: financiering stopt maar behoefte blijft; Marktonderzoek: Van Stille generatie naar Babyboom generatie.

Analyse van het huidige vastgoed:

 • Kenmerken
 • Ratio’s
 • Financieel resultaat
 • Functionaliteit v.s. courantheid
 • Huur of eigendom?
 • Toets programma van eisen

Financiën en risico’s (Vivium)

 • Bepaling van investeringskosten
 • Berekenen van de huuropbrengst
 • Bepalen van het rendement
 • Van Bar naar Nar
 • Risico’s bepalen

Business case van de belegger (Amvest)

 • Hoe stuurt de belegger op het zorgvastgoed?
 • Transformatie en herbestemmen; sale & lease back
 • Transformatie mogelijk maken door verkoop.

Zelf aan de slag

 • In dit deel werken de deelnemers in groepen aan de uitwerking van verschillende uiteenlopende business cases.
 • Aan de hand van de financiële, juridische en organisatorische kaders worden de business cases uitgewerkt langs de volgende parameters
  • Kernactiviteit: hoe ontwikkelt deze zich? Wat hoort daar wel bij en wat niet meer?
  • Strategische onderbouwing van deze formule: Waarom zou je dit doen?
  • Juridisch kader.
  • Samenwerkingsvorm.
  • Financiële consequenties, inclusief kansen en risico’s.
  • Stappenplan? Hoe kom ik van huidige situatie naar de nieuwe situatie: Wat ga ik morgen doen?
  • Welke interne organisatorische consequenties zijn er?

Wanneer? 

Dinsdag 3 april 2018, 09:30 - 16:30 uur

Waar? Scobe Academy, Gouda

Dag 3

Vertaling zorgvastgoedstrategie naar de praktijk

Door: PSVA / Kempenhaeghe zorgvastgoedontwikkeling en VBTM advocaten

Op dag drie worden de genoemde strategische formules ten slotte uitgevoerd in vastgoedontwikkelplannen en vertaal je die naar je eigen organisatie. Per formule worden de belangrijkste praktische financiële, juridische en organisatorische aspecten uitgewerkt. Dit doen we met een zorgvastgoed (her)ontwikkelaar en een jurist.

1. Consequenties van eigendom of huren.

2. Eigendom van zorgvastgoed

 • Aandachtspunten aankoop vastgoed
 • Bestaand vastgoed; behouden of afstoten?
  • Verkoop ,Verhuur van vastgoed
  • Uitbreiding, nieuwbouw en transformatievraagstukken
 • Juridisch contractueel kader
  • Samenwerkingsverbanden
  • Contracten met de gemeente
  • Publiekrechtelijke besluitvorming
 • Ontwikkelen van zorgvastgoed
  • Ontwerpuitgangspunten; Opstalexploitatie; Aanbestedingsplicht / aanbesteden
  • Contracten met aannemers en ontwikkelaars
 • Exploitatie van zorgvastgoed
  • Onderhoudsplannen en zorgexploitatie en NHC

3. Huren van zorgvastgoed

 • Samenwerking
  • Samenwerkingsverbanden (o.a. sale and lease back, concernvorming, DBFM, etc.);
  • Opzetten en verkennen samenwerking met derden: Intentieovereenkomst; Samenwerkingsovereenkomst
  • Afstemming SOK en huurovereenkomst (pve, demarcatie, oplevering, etc);
 • Huurrecht
  • Consequenties extramuralisatie op lopende huurovereenkomsten / samenwerkingsovereenkomsten;
  • Aandachtspunten huurrecht: corporatie als eigenaar zorgvastgoed (o.a. koppelbeding);
  • Aandachtspunten huurrecht: derde als eigenaar zorgvastgoed (o.a. koppelbeding).
  • Huurperikelen bij extramuralisatie (koppelbeding, contracten zorg en huur)

4. Aan de slag met de eigen casus

 • Eigen business case
 • Welke allianties ga je aan
 • Hoe gaan de geldstromen lopen?
 • Welke juridische hordes te nemen? Oude en nieuwe bestemming. Contractering met partners.

Wanneer? 

dinsdag 17 april 2018

Waar? Scobe Academy, Gouda

Startdatum 
dinsdag 20 maart 2018
Aantal dagen 
3
Locatie 
Scobe Academy, Stationsplein 9d, Gouda
Investering? 
€ 1.495,-
Scobe Academy in samenwerking met 
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen
Zorgbalans
Vivium zorggroep
Amvest
VBTM Advocaten
PSVA / Kempenhaeghe