Gemeentelijk Vastgoed Management

Zijn kleinere gemeenten transparanter in de administratie van hun vastgoed dan grote?

donderdag 5 januari 2023

Onlangs deed Bouwstenen voor Sociaal onderzoek naar de begroting van enkele gemeenten. Hun conclusie was dat gemeentebegrotingen niet voldoen aan de vereisten uit het Besluit Begroting en Verantwoording. In ieder geval daar waar het gaat om hun transparantie. Hun onderzoek richtte zich vooral op de wat grotere gemeenten. Scobe heeft enkele kleinere gemeenten onder de loep genomen en gekeken hoe het zit met hun begroting. Voldoen ze wel?

Bouwstenen schreef dat de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen niet voldoet in de begrotingen van de onderzochte gemeenten. Deze paragraaf zegt in het BBV dat gemeenten verantwoording moeten afleggen over o.a. de volgende kapitaalgoederen: wegen; riolering; water; groen; gebouwen.

Van de kapitaalgoederen, bedoeld in het eerste lid, wordt aangegeven: het beleidskader, de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties, de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Begrotingen

Wij bekeken de begrotingen van de gemeenten Waddinxveen, Heusden, Montferland, Horst aan de Maas en gemeente Westerkwartier. Voldoen hun begrotingen aan de eisen welke er worden gesteld in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen?

Waddinxveen: geen overzicht welke gebouwen, geen beleidskader, geen financiële consequenties, geen overzicht kapitaallasten, verzekeringen, overige zakelijke lasten en risico’s die bij het exploiteren van vastgoed horen.

Heusden: idem als Waddinxveen en hun overzicht is verder nog veel beknopter. Je wordt er weinig wijs uit.

Montferland: heeft een mooie begroting en deze voldoet. Er staat keurig in welke gebouwen ze hebben, wat voor onderhoud er moet worden gedaan, de staat en wat ze willen etc. Deze voldoet aan de eisen welke er worden gesteld in het BBV.

Horst aan de Maas: voor hun geldt hetzelfde als voor Waddinxveen. Het ontbreekt aan een overzicht van welke gebouwen en aan welke financiële consequenties, kapitaallasten, verzekeringen, overige zakelijke lasten en risico’s die bij het exploiteren van vastgoed horen.

Westerkwartier: ze hebben beleid, kostenberaming, benoemen het aantal gebouwen in bezit, onderhoudsniveau en wat er de komende tijd qua onderhoud moet gaan gebeuren. Maar ook hier gaat het vooral over de onderhoudsplannen en kosten en niet over kapitaallasten, verzekeringen etc.

En hebben de kleinere gemeenten hun begrotingen beter op orde?

Onze conclusie moet zijn nee en wij gaan mee met wat Bouwstenen ook schrijft over de door hun onderzochte gemeenten.  Kosten zijn niet in beeld, geen link met relevant beleid (over bijvoorbeeld duurzaamheid) en er is geen lijst te vinden van bijvoorbeeld hun vastgoed.  Dit zou toch beter moeten kunnen?