Bodem

Wijziging Regeling bodemkwaliteit 1 juli 2023 (actualisatie normdocumenten)

donderdag 6 juli 2023

Op 28 juni 2023 is een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit in de Staatscourant geplaatst. De wijziging bestaat uit een actualisatie van de normdocumenten in bijlage C van de regeling. De wijziging treedt in werking op 1 juli 2023.

Nieuwe en gewijzigde normdocumenten voor afgifte kwaliteitsverklaringen (productie bouwstoffen)

In categorie 2 van bijlage C zijn Beoordelingsrichtlijnen (BRL) opgenomen voor het afgeven van kwaliteitsverklaringen van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Hiermee is het mogelijk om productcertificaten af te geven (erkende kwaliteitsverklaring). In categorie 2 zijn twee wijzigingen doorgevoerd:

  • de aanwijzing van een nieuwe BRL, namelijk de BRL 5080 ‘vooraf vervaardigde producten op basis van een CO2 geactiveerd bindmiddel’
  • een gewijzigde versie van BRL 9339 ‘de milieuhygiënische kwaliteit van duurzaam waterglasgebonden grond voor in situ toepassing in bouwkundige en civieltechnische werken’

Wijzigingsbladen bij diverse Beoordelingsrichtlijnen van SIKB

Ook zijn in bijlage C diverse wijzigingsbladen aangewezen die horen bij bestaande Beoordelingsrichtlijnen (BRL). Het gaat om wijzigingsbladen bij AP 04, BRL SIKB 2000, AS SIKB 3000 en BRL SIKB 11000. Met deze wijzigingsbladen voldoen de documenten weer aan de huidige stand der techniek. Voor het gebruik van de wijzigingsbladen zijn overgangstermijnen opgenomen. Alle wijzigingen zijn toegelicht in de artikelsgewijze toelichting bij de wijziging van de regeling. De wijzigingsbladen zijn te vinden op de website van SIKB.

Regeling bodemkwaliteit onder de Omgevingswet

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet komt de huidige Regeling bodemkwaliteit te vervallen. In plaats daarvan geldt dan de nieuwe Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022), die op 19 januari 2023 in de Staatscourant is gepubliceerd. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat gaat in het najaar van 2023 via een wijziging van de Rbk 2022 zorgen dat ook in deze regeling verwijzingen komen naar de meest actuele versies van normdocumenten. Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving staat meer informatie over het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit onder de Omgevingswet en de regelgeving voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie (relatie met het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bodemkwaliteit).

Bron: https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2023/wijziging-regeling-bodemkwaliteit-1-juli-2023/