Bodem

Wijziging Regeling beoordeling reinigbaarheid grond - Indexering reinigingstarieven

donderdag 15 juni 2023

De wijziging van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 is in de Staatscourant gepubliceerd.  Via deze wijziging zijn de in de regeling gestelde tarieven geïndexeerd. De wijziging treedt op 1 juli 2023 in werking.

De tarieven in deze regeling vormen het kader voor de beoordeling of verontreinigde grond wel of niet gereinigd of geïmmobiliseerd moet worden. Deze tarieven waren niet meer gewijzigd sinds de vaststelling in 2006. Hierdoor was indexatie gewenst om de prijsontwikkelingen van de afgelopen decennia in de tarieven terug te laten komen.

De tarieven zijn met 20% verhoogd. De nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2023 zijn:

  • in artikel 9: €90,- (was €75,-), voor reinigings- of immobilisatietechnieken waarbij minder dan 20% te storten reststoffen vrijkomen
  • in artikel 11: €60,- (was €50,-), voor reinigingstechnieken waarbij meer dan 20% te storten reststoffen vrijkomen

Stortverbod voor alle grond

Voor alle grond in Nederland geldt een stortverbod nog volgens het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.(straks het Bal) Een ontheffing van het stortverbod is mogelijk als verontreinigde grond niet kan worden hergebruikt, gereinigd of koud-geïmmobiliseerd. De ontheffing kan bij Rijkswaterstaat, afdeling Bodem en Ondergrond worden aangevraagd. Deze ontheffing wordt ook wel een verklaring van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond genoemd. Het aanvragen van verklaringen kan via het Digitaal Loket van Rijkswaterstaat.

Wat zijn de gevolgen?

De wijziging zal geen noemenswaardige financiële en praktische gevolgen hebben. De verhoging van de tarieven zal vermoedelijk tot gevolg hebben dat voor een groter aandeel van de grond een verplichting geldt om te reinigen of immobiliseren. Dit is in lijn met de ontwikkeling naar een meer circulaire economie, waarin hoogwaardige verwerking de voorkeur heeft. Echter, door de hoge storttarieven kiezen ontdoeners van grond vanuit financiële overwegingen vaak al voor reiniging van grond in plaats van storten, ook wanneer dit niet verplicht is op grond van de Rbrg. De storttarieven zijn momenteel dermate hoog, hoger dan zowel de huidige als de in deze wijziging opgenomen tarieven, dat daarom in de praktijk weinig veranderingen worden voorzien. Door de dynamische verwijzing van de NEN-norm kan er geen discrepantie ontstaan tussen de Rb en Rbrg. Dit heeft tot gevolg dat voor beide regelingen altijd dezelfde inhoudelijke normstelling van NEN5707 geldt.

 

Bron: Rijkwaterstaat – Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2023/indexering-reinigingstarieven-regeling-beoordeling/

Bron: Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)