Waarderen Marktwaarde: Light of Full

maandag 14 maart 2016

Door Peter Ebbelinghaus. Vanaf boekjaar 2016 moeten de woningcorporaties hun bezit waarderen op basis van Marktwaarde in verhuurde staat. Afgelopen zomer werd het handboek ‘Modelmatig waarderen marktwaarde’ gepubliceerd waarin de basis (Light) variant en Full variant verder worden toegelicht. In december 2015 heeft er een eerste update plaatsgevonden.

Aangezien de woningcorporaties vanaf dit jaar (voor 1 juli 2016) via CorpoData al cijfers over verslagjaar 2015 moeten aanleveren op basis van de nieuwe waarderingsregels, zullen de meeste corporaties inmiddels de keuze wel gemaakt hebben. Voor hen die dat nog niet hebben gedaan of voor al die anderen die wat minder nauw bij het onderwerp zijn betrokken, nog eenmaal het verschil tussen de Light en Full versie. In de Light variant zijn alle parameters grotendeels bepaald en wordt op basis van de objectgegevens (huidige huur, woz waarde, wws punten etc) de marktwaarde in verhuurde staat bepaald zonder inmenging van een taxateur. Bij de Full variant staat het de corporatie vrij om af te wijken van de standaard instellingen van een aantal parameters, de zogenaamde vrijheidsgraden, mits deze afwijkingen door een taxateur zijn gevalideerd.

Toen ik in 2009 begon met het modelmatig taxeren, was de wereld van het taxeren een stuk eenvoudiger dan nu. De taxateur legde de verantwoording voor de broninformatie bij de corporatie en zag toe op de gebruikte parameters zoals leegwaarde en disconteringsvoet. Gezamenlijk kwamen we dan tot een waardering. In de nieuwe c.q. huidige situatie wordt echter van de taxateur een verdergaande check op de werkelijkheid verwacht, waarbij o.a. een kadastraal onderzoek, titelonderzoek, bestemmingsplan en milieuonderzoek deel uit maken van de vereiste volledige taxatie. Dat dit logischerwijs zal leiden tot een forse tariefsverhoging zal vervolgens niemand verbazen. Daarmee wordt de keuze voor de light of basisvariant wel heel aantrekkelijk gemaakt. Corporaties die voorop gelopen hebben bij het marktwaardedenken en asset management omarmd hebben, om te komen tot een betere en efficiëntere wijze van sturing van hun (des)investeringen, worden als dank met extra hoge kosten geconfronteerd. Gelukkig worden er in Aedes verband al vragen gesteld bij deze gang van zaken en vindt er spoedoverleg met de NRVT plaats om te komen tot een oplossing. Hopelijk komt hier snel een oplossing voor, anders wordt het een gevalletje “Kind en badwater”.