Vpb-druk op publiek-private samenwerking

dinsdag 28 maart 2017

Door Paul Maas (Gloudemans)

Het gemeentelijke (en provinciale) grondbedrijf heeft de afgelopen jaren te maken met een groot aantal veranderingen. Door de crisis van de afgelopen jaren is het speelveld aanzienlijk veranderd en is de kijk op het te voeren grondbeleid onder de loep komen te liggen en veelal gewijzigd van actieve grondbeleid naar faciliterend beleid. Door bijstelling van de grondexploitaties zijn in deze jaren dan ook grote verliezen genomen en verwerkt in de administratie. Wat voor invloed heeft dit op samenwerkingsverbanden van gemeenten met private partijen?

Afgelopen jaar is de markt weer aan het aantrekken en komen plannen die eerder nog in de ijskast lagen toch weer tot ontwikkeling. Plannen worden bijgesteld naar de huidige markt, samenwerkingsverbanden herijkt en eerdere exploitatie berekening bijgesteld. Echter hebben zich in 2016 een tweetal wijzigingen voorgedaan die van invloed kunnen zijn om weer wind in de zeilen te krijgen. Hierbij doel ik op invoering van de Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (Vpb) en de notities grondexploitatie en faciliterend beleid van de commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV).

Aangezien de gemeente nu wellicht ook voor de activiteiten van het grondbedrijf als belaste activiteit voor de Vpb wordt gezien moet ontstaat er een kostenpost die eerst niet in de exploitatieberekeningen zat. Bij het sluiten van nieuwe samenwerkingsovereenkomsten dient dus rekening te worden gehouden met deze belastingdruk. Mogelijk dat verplichtingen uit eerder gesloten overeenkomsten ook kunnen leiden tot extra kosten.

Daarnaast zijn gemeente en provincies, al dan niet terecht, verder in het keurlijf van de BBV gekomen. Door harde voorschriften over te hanteren rekenkundige parameters en looptijden van een grondexploitatie kunnen eerdere verdienmodellen onder druk komen te staan of ontstaat er juist ruimte.

Het mag duidelijk zijn dat de feitelijke opgave van een gebiedsontwikkeling steeds meer gebukt gaat onder de administratieve lasten en eisen. Wat hiervan de invloed zal zijn op de realisatie van plannen en de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zal de komende tijd duidelijk gaan worden.