Update Btw en overdrachtsbelasting

maandag 8 mei 2017

Door Henk de Kat

Allerwegen wordt melding gemaakt van een economie die aantrekt en wordt daarbij niet zelden aangegeven dat deze beweging ook gunstig is voor de vastgoedsector. Met daarbij als toelichting dat er weer/meer nieuwe/duurdere huizen worden gebouwd en er in toenemende mate wordt onderzocht hoe bestaande gebouwen een nieuw leven kunnen krijgen al dan niet na het ondergaan van een gedaanteverwisseling.

Dat de neergang is omgebogen naar een opgaande lijn is zonder meer gunstig voor de bedrijven in de vastgoedsector. Ook gunstig is dat de staatssecretaris van Financiën deze bedrijven een handje helpt door zijn beleid op het gebied van de BTW en overdrachtsbelasting wat meer op elkaar te laten aansluiten en versnipperd beleid meer samen te voegen. Ik doel hiermee op het vrij recent verschenen besluit over de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting (16 februari 2017) en het besluit over de heffingsmaatstaf voor de overdrachtsbelasting (22 februari 2017). In deze besluiten komt nog sterker de band met de BTW tot uitdrukking dan in de voorgaande beleidsdocumenten. Dat neemt niet weg dat de ‘vastgoedbesluiten’ (voor de BTW respectievelijk de overdrachtsbelasting) ondertussen behoorlijk lijvige ‘boekwerken’ zijn geworden, die niet uitnodigen om in één adem te worden uitgelezen.

Een onderwerp dat daarbij nog steeds de aandacht vraagt is wanneer bij herbestemming van bestaand vastgoed ‘in wezen sprake is van nieuwbouw’. Helaas bieden de nieuwe besluiten op dit punt geen nieuws. Een ander onderwerp betreft de toepassing in de praktijk van de wel heel ruime definitie van het begrip ‘bouwterrein’ zoals die met ingang van 2017 geldt, zeker in combinatie met de Don-Bosco-rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Genoeg stof om de fiscale paragraaf in het projectvoorstel kritisch te bezien op de toekomstbestendigheid daarvan. Immers niet zelden gaat het daarin om een momentopname. Maar wat gebeurt er als zich in de periode voor oplevering/ingebruikneming een wijziging voordoet in de fiscale regelgeving waarmee (nog) geen rekening is gehouden? Laat u daarom niet verrassen door dat wat u bekend had kunnen zijn.