Duurzame gebiedsontwikkeling

Tegenvallend stikstofonderzoek WUR; gebiedsgericht werken wordt alleen maar relevanter

dinsdag 5 september 2023

Onlangs heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten dat de brief van stikstofminister Van der Wal over de nieuwe kritische depositiewaarden (KDW) verder wordt behandeld. Bij deze brief hoort een rapport van de WUR (Wageningen University & Research). Uit het WUR-rapport blijkt dat veel natuur gevoeliger is voor stikstof dan eerder werd gedacht

Zorgwekkend
Het gevolg van deze nieuwe wetenschappelijke inzichten is dat de overheidsdoelen in het stikstofbeleid nog moeilijker haalbaar worden. 'Dit is zorgwekkend nieuws voor de natuur, de opgave om de natuur te herstellen en voor alle activiteiten die een nieuwe vergunning nodig hebben,' schrijft de bewindsvrouw in haar brief aan deze vaste Kamercommissie. Van der Wal tekent hierbij wel aan dit onderzoek tot mei 2022 is uitgevoerd. De effecten van recent beleid, zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de aanpak piekbelasting, zijn volgens de minister in dit onderzoek nog niet terug te vinden. Dat beleid beoogt een sterke daling van de depositie, “waardoor nu nog niet precies is vast te stellen wat het effect is op de te behalen wettelijke doelstelling.”

Vijf organisaties: maak tempo  

Vorige week woensdag riepen vijf organisaties (LTO, Bouwend Nederland, VNO-NCW, Natuur & Milieu en Natuurmonumenten) het demissionaire kabinet nog op gezamenlijk tempo te maken met het stikstofbeleid en grote stappen niet langer uit te stellen. 'Snel minder stikstof uitstoten is nodig om natuur te laten herstellen en ook om perspectief te geven aan boeren, bouwers en de economie.' Deze organisaties roepen op de aanpak van piekbelasters door te zetten en een agrarisch transitiefonds in stellen.

Bouwend Nederland: versnel de uitvoering

“Nu moet uitvoering van beleid onverdroten doorgezet worden. Laten we niet opnieuw tijd verliezen door alles ter discussie stellen,” stelt Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland. “Versnelde uitvoering van bestaande plannen is de enige manier om ruimte te maken voor Nederlanders, of ze nu agrariër, woningzoeker of automobilist zijn. Het volgend kabinet heeft dan tot taak om met de beschikbare stikstofruimte iedereen weer perspectief te bieden. Dat is de enige juiste volgorde.” Bouwend Nederland wil dus een versnelling.

Gebiedsgericht werken

De Minister is geschrokken van de uitkomst van het WUR-rapport. “Het is een tegenvaller” en ze verwacht daarom “aanvullende maatregelen.”  Ook verwacht ze dat deze uitkomst impact heeft op de opgave in de gebiedsprogramma’s. Verder is “de verwachting dat het op basis van dit onderzoek en de bredere actualisatie lastiger wordt om toestemming te verlenen voor nieuwe projecten. Samen met de provincies wil ik de komende periode in kaart brengen wat dit voor de specifieke gebieden betekent en hoe we toestemmingverlening binnen de kaders van de wet zoveel mogelijk doorgang kunnen laten vinden.” De nieuwe inzichten zullen ongetwijfeld ook de gebiedsgerichte aanpak van de provincies onder druk zetten. De provincies hebben inmiddels voor circa €50 miljard aan wensen neergelegd om het stikstofbeleid uit te voeren.

Literatuur:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/08/31/kamerbrief-nieuwe-kritische-depositiewaarden-en-actualisatie-depositiecijfers

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/35504/strengere-stikstofeisen-onderstrepen-noodzaak-versnelde-uitvoering-stikstofaanpak

https://fd.nl/politiek/1487678/minister-meldt-grote-tegenvaller-in-stikstofbeleid