Planeconomie & Vastgoedrecht

Stikstofwet: kostenverhaal via het omgevingsplan

dinsdag 22 juni 2021

Volgende week gaat de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in. Dit heeft gevolgen voor meerdere sectoren, zoals de bouw, de landbouw en industrie. Wat betekent deze nieuwe wet voor jou?

De stikstofwet regelt onder meer resultaatverplichtingen voor de reductie van stikstof ten opzichte van jaar 2019. In 2025 moet minimaal veertig procent van de stikstofgevoelige natuur in Natura-2000 gebieden een gezond stikstofniveau hebben. In 2030 moet dit minimaal vijftig procent zijn en in 2035 74 procent. Goed voor onze natuur dus!

Deze wet is belangrijk voor bodem. Als er veel stikstof in de bodem komt dan verandert begroeiing. Brandnetels, bramen en gras overwoekeren dan bijvoorbeeld planten als heideplanten en andere planten waar juist insecten van leven. De populatie van bijen, wespen, hommels, mieren en kevers keldert enorm en dat komt mede door het stikstofoverschot en de biodiversiteitscrisis. De gevolgens hiervan zie je terug in onze zuurstof, de beschikbaarheid van grondstoffen en de groei van groen en gewassen.

De wet geeft een scala aan maatregelen om deze reductie waar te maken, maar bevat ook veel bekende kost. Om ervoor te zorgen dat de woningbouw zo min mogelijk vertraging oploopt door deze nieuwe wet gaat de zogenaamde bouwvrijstelling ook in op 1 juli 2021. Deze vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en sloopactiviteiten waarbij de uitstoot tijdelijk en beperkt is. Maar wat is tijdelijk?

Deze vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase van hetgeen wat wordt aangelegd en dan wordt het lastiger. Want zeker infrastructuur/verkeer zorgt voor veel stikstof. Er zijn diverse financiële compensaties. Daarmee komt de uitvoering van de wet een stuk dichterbij.

Omgevingswet

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering gaat uiteindelijk op in de Omgevingswet. Dat harmoniseert een aantal maatregelen. Zo kan het nieuwe instrument programma van gemeenteniveau worden ingezet, om de kwaliteit van de leefomgeving te borgen. Er zullen ook zeker omgevingswaarden in het Omgevingsplan worden gesteld. Dat betekent dat de toegestane waarden per gemeente kunnen verschillen. Tevens kan het nieuwe instrument monitoring worden ingezet om de beoogde monitoring vorm te geven.

En last but not least Is het in het kader van het Amendement Ronnes mogelijk geworden om verplicht financiële bijdragen te vragen aan ontwikkelaars om stikstofproblemen op te lossen. Dat kan ook zijn voor het slopen van stallen. Dat is een prima aanvulling op het landelijke beleid. Wij zijn benieuwd of het amandement Ronnes meer aangewend zal worden om verplichte financiele bijdrages af te dwingen ten behoeve van bodemkwaliteit.

Voor alle duidelijkheid: Het begrip programma en monitoring zoals dat nu onder de stikstofwet wordt uitgerold is een programma en monitoring op rijksniveau. Dat is wat anders als op decentraal niveau. Het is te verwachten dat hier wel een aantal zaken parallel gaan lopen, maar dat zal gaan blijken.