Planeconomie & Vastgoedrecht

Overschrijding redelijke termijn uitspraak RvS exploitatieplan: Staat moet betalen

dinsdag 5 september 2023

Kennemerland Beheer heeft beroep aangetekend tegen het gewijzigd vastgestelde Exploitatieplan Veldpost in Badhoevedorp. Het betrof een herstelbesluit van de raad van de gemeente Haarlemmermeer van 19 juli 2018 waarin het oorspronkelijk exploitatieplan is vastgesteld. Het betreft een sportcomplex van 14 ha. Op 26 april 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Kennemerland Beheer vindt dat de redelijke termijn van besluitvorming is overschreden en eist een schadevergoeding. 

De uitspraak gaat verder als hieronder:

“Kennemerland Beheer heeft verzocht om schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM). Daarbij heeft zij het oog op de duur van de procedure bij de Afdeling, en met name op het feit dat de Afdeling, nadat zij op de hoogte was gesteld van het herstelbesluit, meer dan twee jaar nodig heeft gehad om een einduitspraak te doen.

De redelijke termijn die uitgangspunt is voor de afdoening van bestuursrechtelijke geschillen die, zoals dit geschil, één rechterlijke instantie omvatten, bedraagt twee jaar gerekend vanaf de ontvangst van het beroepschrift. Die termijn is in dit geval ruimschoots overschreden. De Afdeling heeft weliswaar binnen twee jaar na ontvangst van het beroep de tussenuitspraak gedaan, maar de einduitspraak heeft na ontvangst van het herstelbesluit meer dan een jaar op zich laten wachten.

In verband met dat laatste moet worden geoordeeld dat het de Afdeling is die verantwoordelijk is voor het overschrijden van de redelijke termijn. De termijnoverschrijding moet daarom worden toegerekend aan de Staat (de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties).

Uitgaande van een schadebedrag van € 500,00 per half jaar dat de redelijke termijn is overschreden, waarbij het totaal van de overschrijding naar boven wordt afgerond, zal de Afdeling de Staat veroordelen tot een schadevergoeding van € 3.000,00”.

En dan bevat de uitspraak nog een bijzonder fenomeen: Bij de bestuurlijke lus moet er normaliter met de nieuwe feiten en omstandigheden rekening worden gehouden (24 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ8428). Hier maakt de Afdeling een andere keuze.