Opeenvolgende ontwikkelingen rondom staatssteun en aanbestedingsrecht

woensdag 7 januari 2015

De ontwikkeling binnen het aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en mededingingsrecht volgen elkaar in snel tempo op. De inkt van de nieuwe Aanbestedingswet is nog maar nauwelijks droog en de wetgever moet alweer aan de slag om de recent aangenomen Europese aanbestedingsrichtlijnen te implementeren in de Nederlandse wet. Ook het staatssteunrecht en mededingingsrecht zijn volop in beweging.

Zo is de Europese Commissie bezig het staatssteunrecht te moderniseren, hetgeen heeft geleid tot de inwerkingtreding van de herziene Algemene Groepsvrijstellingsverordening op 1 juli 2014. Op het gebied van het mededingingsrecht is op 10 november 2014 een nieuwe richtlijn aangenomen met regels voor schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht.

In de praktijk komen het aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en mededingingsrecht ook steeds vaker samen. Bij gebiedsontwikkeling is het van groot belang dat met al deze rechtsgebieden rekening wordt gehouden. Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft steeds meer aandacht voor de samenhang tussen (bijvoorbeeld) aanbestedingsrecht en mededingingsrecht.

Mededinging bij aanbestedingen

Op 5 februari 2014 publiceerde de ACM haar agenda 2014 en 2015. De ACM heeft zes thema’s gekozen waar zij zich in de jaren 2014 en 2015 op gaat richten. Één van die thema’s heeft betrekking op “Publieke aanbestedingen”. Niet alleen bij de ACM is de aandacht gericht op (on)eerlijke concurrentie bij publieke aanbestedingen. Ook in de uitzending van Zembla van donderdag 2 oktober 2014, over diverse ict aanbestedingen bij de centrale en decentrale overheid, stond dit onderwerp centraal. Integriteit, belangenverstrengeling en voldoende eerlijke concurrentieverhoudingen bij publieke aanbestedingen blijven een “hot topic”. Het maakt daarbij geen verschil of sprake is van een aanbesteding voor de inkoop van leveringen, diensten, werken of een combinatie daarvan.

De voornoemde veranderingen en de toenemende samenhang tussen het aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en mededingingsrecht hebben vanzelfsprekend ook hun weerslag op de gebiedsontwikkelingspraktijk. Maar in welke mate? En welke risico’s en kansen biedt de (gewijzigde) regelgeving? 

Tijdens de cursusdag op 5 februari 2015 zullen Simon Tichelaar en Caroline Lagendijk, beiden advocaat bij Straatman Koster advocaten te Rotterdam, inzoomen op het aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en mededingingsrecht in relatie tot gebiedsontwikkeling. Niet alleen zal worden stilgestaan bij wat het aanbestedingsrecht betekent voor gebiedsontwikkelingsprojecten, ook zullen het kartelverbod, het verbod misbruik te maken van een economische machtspositie, de Wet Markt en overheid en de Europeesrechtelijke staatssteunregels de revue passeren. Het aanbestedings-, staatssteun- en mededingingsrecht hebben als gemene deler dat het draait om “concurrentie”. Met deze rode draad en in de context van gebiedsontwikkeling zullen gedurende de cursusdag de verbanden tussen deze rechtsgebieden worden gelegd.