Planeconomie & Vastgoedrecht

Notitie Grondbeleid van de commissie BBV 2023: 10 verschillen met 2019

dinsdag 19 december 2023

Op 5 december verscheen de notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2023) van de commissie BBV. Dit mede naar aanleiding van het ingaan van de Omgevingswet per 1-1-2024.  

Verschillen

Er zijn ook actualisaties van de notitie van 2019 die voor het merendeel nodig waren voor de omgevingswet, maar ook omdat de werkelijkheid is veranderd:

  1. Het beginsel dat een GREX 10 jaar moet lopen is verdwenen. De termijn is vervallen. Motivatieplicht dat het verantwoord is blijft.
  2. Ook voor het eigen vermogen is de omslagrente toegestaan.
  3. Er is een duidelijke uitleg gekomen wanneer wel of niet sprake is van een bovenwijkse voorziening. Noodzakelijkheid voor de ontwikkeling is het criterium.
  4. Winstneming is alleen verplicht voor de laatste 10 jaar van de looptijd.
  5. Er is aandacht voor facilitair grondbeleid met en zonder tijdvak. Verschillende behandelingen tussen deze twee lijken er niet te zijn.
  6. Resultaten van faciliterend en actieve delen van een grondexploitatie mogen gesaldeerd worden.
  7. Er is een nieuw begrip: grondexploitatiecomplex. Dit  is een ruimtelijk plan, voorzien van o.a. een financiële vertaling, die zich beperkt tot de actieve grondexploitatie.
  8. Verplichte financiële bijdragen moeten separaat geadministreerd worden.
  9. Plankosten die voor 5 jaar voor de aanvang van een BIE of faciliterende GREX zijn gemaakt, behoeven niet afgeboekt te worden, maar mogen worden voorzien. Of dit onderdeel wordt van het kostenplafond van de plankostenscan weten we niet.
  10. De commissie BBV zet de deur open voor een herziening van het disconto percentage van 2%. Dat zou aan de orde kunnen zijn als de ECB haar streefinflatie-cijfer herziet.