Bodem

Afbouw IBC - locaties

donderdag 30 september 2021

Op 6 juli van dit jaar maakte het Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond bekend dat er  gewerkt wordt aan een programma voor de afbouw van IBC-locaties. Na het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 is dit een volgende stap. Hier gaan we kort in op de mal en de contramal van de beneden- en bovenwereld. 

Al in gang gezette beweging

Al in 2018 verscheen het rapport “Afbouw IBC-Locaties” van onder meer Antea dat in opdracht van Uitvoeringsprogramma Bodem is gemaakt. In dit rapport zijn een aantal handelingsperspectieven afgegeven om verder te pakken met IBC-locaties of zoals het rapport zegt: stollingslocaties. Dit loopt van placemaking, via tijdelijke exploitatie als zonneveld tot locatieontwikkeling met bedrijven en woningen. Recent is daar ook nog een onderzoek van CoCoon aan toegevoegd. Interessant in beide rapporten is, dat het eeuwig beheren van locaties eigenlijk niet gewenst is, en met de huidige stand van techniek ook niet nodig is. De bekendmaking van het Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond onderstreept dit nog een keer.

Benedenwereld

Het besef is dat het eeuwig beheer van de bodemverontreiniging een behoorlijke claim legt op toekomstige generaties. Daarom zijn er concrete casussen gestart, onder andere In Dordrecht. Voorts heeft Nazorg Bodem diverse gebieden in ontwikkeling. In een aantal gevallen blijft er nog wel een restverontreiniging over die bewaakt en gemonitord moet worden. Essentieel is wel dat er breder wordt gekeken, niiet alleen naar saneringstechniek, maar ook welke tijdelijke functies wel geld opleveren en uiteindelijk een definitieve oplossing verzorgen met een zeer beperkt regime, alsmede naar kostendragers uit andere gebieden. Er wordt in het stuk van het expertise netwerk gesproken over “alternatieve collectieve financieringsvormen”. Dat is waar het om gaat

Bovenwereld

Verbreding van opgave sluit perfect aan op ontwikkelingen die daar spelen. Gebiedsontwikkeling is ( weer) een integrale opgave, bovendien gaat er in de bovenwereld, met name bij gebiedsontwikkeling ,veel geld om. Bodemverontreiniging is in veel gevallen maar een fractie van de kosten. Een woning meer betekent  vaak zomaar € 100.000 extra.  De Omgevingswet (maar ook de huidige WRO) biedt bovendien allerlei mogelijkheden om kosten te verdelen over diverse eigenaren. Daar is echter in de praktijk nog niet veel gebruik van gemaakt. Fiscaal zijn er nog veel meer mogelijkheden. Wij hielden door een slimme structurering zomaar € 1 mln in handen op een grondopbrengst van € 1.000.000. Dat was precies voldoende om de bodemverontreiniging aan te pakken en tot een sluitende businesscase te komen.

Conclusie 

De boven en de onderwereld vullen elkaar aan als het gaat om de sanering van de IBC-locaties. De benedenwereld staat open voor verbreding, terwijl de bovenwereld volop mogelijkheden biedt. Het is zaak dat het consortium die de handschoen oppakt ook snel van start kan gaan. Daarvoor zal overigens ook de bovenwereld in beweging gebracht  moeten worden. Een schone taak voor de bodemprofessional!

Kijk bij onze opleidingen en losse masterclasses voor het aanbod Bodem voor jou!