Aanvullingswet bodem door de Eerste Kamer

woensdag 19 februari 2020

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met de Aanvullingswet bodem. Door het aannemen van de Aanvullingswet bodem krijgt het onderwerp bodem een plaats binnen het stelsel van de Omgevingswet. Ook wordt de aanpak van bodemverontreinigingen gekoppeld aan een gebiedsaanpak en het reguleren van activiteiten.

De Aanvullingswet bodem kent drie pijlers: preventie, integrale afweging en beheer historische verontreinigingen.

  • Bij preventie gaat het om het voorkomen van nieuwe verontreiniging of aantasting. Dit gebeurt via de zorgplicht en (algemene) regels voor burgers en bedrijven.
  • Bij integrale afweging gaat het om het integraal meenemen van bodemkwaliteit bij besluitvorming over de fysieke leefomgeving in omgevingsvisies en omgevingsplannen.
  • Bij beheer van historische verontreinigingen gaat het om bescherming van de gezondheid en milieu door verstandig om te gaan met resterende bodemverontreinigingen met behulp van algemene regels.

De koers van het bodembeleid blijft op hoofdlijnen hetzelfde, maar er zijn accentverschuivingen in de aanpak:

  • Van saneren van het geval … naar een gebiedsbenadering
  • Van saneren om milieuhygiënische redenen … naar regels stellen aan activiteiten in het omgevingsplan
  • Van een centraal gereguleerde aanpak … naar meer bestuurlijke afwegingsruimte
  • Versnellen en verbeteren van de besluitvorming over bouwactiviteiten
  • Het zoveel mogelijk inzetten van algemene regels in plaats van beschikkingen.

Nu ook de Invoeringswet Omgevingswet is aangenomen is het noodzakelijk om voorbereidingen te gaan treffen.

Scobe organiseert drie masterclasses rondom Bodem in de Omgevingswet en Aanvullingswet met de onderwerpen:

Daarnaast zijn er ook Incompany trainingen mogelijk die volledig zijn toegespitst op uw afdeling. Meer informatie daarover vindt u hier.