Duurzame gebiedsontwikkeling

3 opties om restwaardes te verrekenen met circulaire investeringen

donderdag 7 maart 2024

Van onze deelnemers die tijdens de opleiding bezig zijn met circulariteit krijgen wij vaak de vraag hoe je collega’s van andere afdelingen mee kan nemen. Daarbij is een veel gehoorde klacht dat de meerkosten van circulariteit niet zijn te verrekenen met latere (rest)opbrengsten. O.a. vanwege de regels van het BBV. Dat kan echter wel.

BBV eisen

De commissie BBV is de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, die gaat over de regels van de gemeente financiën. Die commissie eist dat een grondexploitatie in principe met 10 jaar wordt afgesloten. Zij heeft dit vastgelegd in de Notitie grondbeleid in begroting en jaarstukken 2023 [1].Hier zit het probleem: restwaardes komen veelal pas na 10 jaar en zijn niet zeker. Maar er zijn wat opties om hier omheen te werken. Hier behandelen we er drie.  

1. Instellen bestemmingsreserve

Werken met een bestemmingsreserve gaat als volgt:

  • Uit de algemene middelen wordt eenmalig een bedrag afgezonderd.
  • Waaruit vervolgens meerkosten worden betaald.
  • Dat vervolgens weer met restwaardes wordt aangezuiverd.

De Raad moet een dergelijke bestemmingsreserve instellen.

2. Openbare ruimte uit de grondexploitatie halen.

De openbare ruimte zou ook buiten de grondexploitatie gebracht kunnen worden ten laste van de kapitaalsdienst. Bij de vorige crisis is dat ook daadwerkelijk gebeurd. In de eerder genoemde notitie is vastgelegd wanneer infrastructuur buiten de grondexploitatie kan worden gehouden en ten laste komt van de kapitaalsdienst.

Het vraagt:

  • Een raadsbesluit waarin besloten wordt het  stelsel te wijzigen (investeringen buiten de GREX te brengen).
  • Verwerking in de nota grondbeleid.
  • Causaliteit tussen gebruik en lasten.

3. Tot slot er kan ook daadwerkelijk naar beheer geschoven worden

Het is ook nog mogelijk om -middels een raadsbesluit- meerkosten vanuit de grondexploitatie naar beheer te schuiven. Beheer zit hierop veelal niet te wachten, omdat die werkt met jaarbudgetten. Zaken op termijn inprijzen blijft lastig. Ondertussen hebben we hier wel wat ervaring mee, maar het besluit is genomen om de retourinkomsten (via een tussenrekening) aan de algemene dienst te laten gaan.