Planeconomie & Vastgoedrecht

Onderhandelen en contracteren

Wanneer? 
donderdag 25 november 2021
donderdag 1 december 2022
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit het Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna ben je 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Tijdens deze masterclass wordt op basis van veel casusmateriaal ingegaan op diverse aspecten van het contracteren met de overheid, toegespitst op vastgoedcontracten. Niet alleen de inhoud van contracten maar ook de totstandkoming daarvan komen aan de orde, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de bevoegdheidsverdeling bij overheidslichamen. Hoe richt je contracten in? Wat zijn daarbij de valkuilen? En hoe beperk je de risico’s bij het voeren van onderhandelingen tijdens de totstandkoming van de overeenkomst? De problematiek en de risico’s van het contracteren met de overheid worden op heldere wijze geïllustreerd met verschillende praktijkvoorbeelden en uitspraken van de civiele rechter. Ook kun je een eigen casus inbrengen. 

Gezondheid is belangrijk! We bieden daarom vlak voor de startdatum aan jou de keuze om deze opleiding digitaal of fysiek bij te wonen. Onze cursusruimte is uiteraard volledig coronaproof ingericht.

Programma

9.30 uur: start

 1. Vastgoedprojecten: deelnemers, rollen in onderhandeling.
 2. Voor- en nadelen exploitatieplanbij het contracteren.
 3. Grondexploitatieovereenkomst: anterieur versus. posterieur.
 4. Grondexploitatieovereenkomst.
  • Aandeel gemeente: w.o. ruimtelijk kader, bouw- en woonrijp maken en levering; 
   • inspanningsverplichting vs. resultaatverplichting;
   • waartoe moet/kan de gemeente zich verplichten.
  • Aandeel ontwikkelaar: kostenverhaal grondexploitatie; opstalontwikkeling/exploitatie. 
 5. Positie van de Raad en van college van B&W.
  • besluiten van B&W en van de Raad; verantwoordingsplicht; zienswijzeprocedure.
 6. Voorwaardelijke verplichtingen in bestemmingsplannen; globale bestemmingsplannen en uitwerkingsplicht; bestemmingsplannen met wijzigingsbevoegdheid.

12.30 - 13.00 uur: lunch

Middagsessie: “contracteren”, het civielrechtelijk spoor; bevoegdheidsregeling Gemeentewet.

 1. Inhoud van de grondexploitatieovereenkomst.
  • definitie; duur en looptijd; zekerheden (bankgarantie, concerngarantie, hypotheek); tussentijds opzeggen; gewijzigde en onvoorziene omstandigheden; boetebepalingen; ontbinding vs. opzegging; ontbindende en opschortende voorwaarde (bijvoorbeeld inzake instemming burgemeester en wethouders en de gemeenteraad); uitspraak Almere; geschillenbeslechting: rechtbank of arbitrage; mediation.
 2. Bevoegdheid. Werking art. 160 Gemeentewet: schijn van bevoegdheid.
 3. Onderhandelen en inhoud van de overeenkomst.
  • informatieplicht vs onderzoeksplicht;
  • bedoeling van partijen;
  • clauses.
 4. Casusbehandeling.
  • recente rechtspraak exploitatieplan;
  • onteigening.
   • noodzaak, urgentie en publiek belang;
   • kroonjurisprudentie inzake zelfrealisatie;
   • stand van zaken in de discussie over de eliminatieregel;
   • varia publiekrechtelijke onteigeningsprocedure aan de hand van kroonjurisprudentie.

16.30 uur: afsluiting

Docenten

Doelgroep

Deze masterclass  is met name bedoeld voor (aankomend) planeconomen, vastgoed- en RO-juristen en projectleiders. Ze zoeken naar verdieping in hun werk of staan op het punt een functieswitch te maken en willen zich verdiepen in deze materie. Voor alle partijen is het van belang om voldoende kennis (van elkaar) in huis te hebben om op een verantwoorde manier projecten te kunnen aansturen.

Leerdoelen

 • Je bent in staat om een realistische planning te maken die past binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan 
 • Je weet welke mogelijkheden er zijn om voldoende flexibiliteit te hebben in de planvorming, mogelijkheden voor een al dan niet gewenste bouwtitel en zekerheden naar belanghebbenden te verschaffen
 • Je leert de rollen van de verschillende partijen zien; en dit in het bijzonder vanuit  hun perspectief. Je leert denken van buiten naar binnen
 • Je kan adviseren over de juridische betekenis van verschillende vormen van samenwerking