Klimaatadaptieve gebieden

Wanneer? 
dinsdag 3 december 2019
Waar? 
Burgemeester Jamessingel 41, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Bij het inrichten van nieuwe wijken en gebieden moet er steeds meer rekening gehouden worden met wateroverlast, droogte en hittestress. Maar zeker ook in de bestaande stad zijn aanpassingen aan de openbare voorzieningen en gebouwen noodzakelijk. De urgentie om Nederland hierop voor te bereiden wordt steeds groter, uit recent onderzoek blijkt dat overstromingen, hitte en droogte op vrij korte termijn desastreuze gevolgen kunnen hebben voor onze leefomgeving. Vanaf 2019 moeten alle gemeenten in Nederland daarom de komende twee jaar een stresstest doen om knelpunten van mogelijke klimaatproblemen in kaart te brengen. 

Programma

9.30 uur: start
Ochtend: inleiding klimaatadapatie en uitvoering stresstest

 • De wettelijke plicht van gemeenten om uiterlijk in 2019 een stresstest uit te voeren naar klimaatverandering. Hoe ziet het juridisch kader eruit?
 • Hulpmiddelen om de gevoeligheid van een gebied voor klimaatverandering te verkennen. Met o.a. de klimaateffectatlas, 3Di en KlimaatTRAP.
 • Hoe gaat een stresstest in zijn werk en wat zijn de gevolgen voor gebiedsontwikkeling?
 • Plichten en mogelijkheden van het Waterschap: de aanpassing van de Waterwet.

11.00 - 11.15 uur: pauze

 • Vertaling naar uitvoeringsagenda met praktische voorbeelden bij gebiedsontwikkeling.
 • Hoe zorg je dat je het bestuur, beleidsmakers en de projectleiders meekrijgt?

12.15 - 13.00 uur: lunch
MIddag: praktische uitvoering

 • Het opvangen van waterproblemen in de wijk: hoe ga je hiermee om?
 • Het vasthouden van water in en om gebouwen.
 • Problemen door hitte komen steeds dichterbij: wat kan je hieraan doen?
 • Het voorkomen van droogte met gebiedsinrichting: civieltechnische maatregelen en groenvoorziening. 
 • Slimme financiering: subsidies waterschappen, Waterwet en andere bronnen.
 • Andere vormen van kostendekking: werk met werk maken, fiscaliteit en waterschapsbelastingen.

14.45 - 15.00 uur: pauze

 • Juridische mogelijkheden in bestemmingsplan/bouwbesluit/omgevingsplan.
 • Aansprakelijk stellen van gemeenten bij onvoldoende maatregelen (casus gemeente Cuijk).
 • Samenwerking: hoe kunnen gemeenten m.b.t. klimaatadaptatie samenwerken met waterschappen, bedrijven, bewoners en andere gemeenten?
 • Wat kan de bijdrage zijn van klimaatadaptief inrichten aan klimaatdoelen?

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deelnemers zijn met name actief bij gemeenten, provincies of private partijen op het gebied van ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van stedelijke en/of rurale gebieden. Denk hierbij aan (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, hoofden groenvoorziening, planologen en constructeurs tot civiel-technici, verkeerskundigen, bestekmakers en inkopers.

Docent

Arcadis
"Van klimaatverandering tot razendsnelle verstedelijking. Onze wereld wordt steeds complexer. De ruimte in steden moet optimaal worden benut en onontgonnen land moet bewoonbaar worden gemaakt. Juist op deze terreinen creëren wij buitengewone en duurzame oplossingen. Onze mensen werken gezamenlijk aan het creëren van meerwaarde door gebouwde en natuurlijke elementen naadloos in te passen in hun omgeving. Van winkelcentra in Shanghai tot een nieuwe metro in Doha en het terugdringen van luchtvervuiling in Los Angeles."

Leerdoelen

Deze dag levert je het volgende op:

 • Inzicht in het uitvoeren van een stresstest voor de uitvoering van de wettelijke plicht voor klimaatadaptie.
 • Praktische oplossingen voor gebiedsinrichting bij klimaatverandering.
 • Financiële en juridische gevolgen en oplossingen.

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag