Klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit

Wanneer? 
donderdag 28 november 2019
Waar? 
Burgemeester Jamessingel 41, Gouda
Investering? 

€ 300,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Ochtend: Klimaatadaptatie
Bij het inrichten van nieuwe wijken en gebieden moet er steeds meer rekening gehouden worden met wateroverlast, droogte en hittestress. Maar zeker ook in de bestaande stad zijn aanpassingen aan de openbare voorzieningen en gebouwen noodzakelijk. De urgentie om Nederland hierop voor te bereiden wordt steeds groter, uit recent onderzoek blijkt dat overstromingen, hitte en droogte op vrij korte termijn desastreuze gevolgen kunnen hebben voor onze leefomgeving. Vanaf 2019 moeten alle gemeenten in Nederland daarom de komende twee jaar een stresstest doen om knelpunten van mogelijke klimaatproblemen in kaart te brengen. 

Middag: Duurzame mobiliteit
Een flink deel van de openbare ruimte in onze wijken is bedoeld voor verkeer. Dat kan de fiets, de auto, de voetganger of anderszins zijn. Momenteel is er een hoop aan het veranderen, zoals meer collectief vervoer, de opkomst van de elektrische fiets en de verandering die elektrische auto’s met zich meebrengen. Hierdoor moet er nagedacht worden over andere manieren om de openbare ruimte in te richten. De vraag is dan hoe dat moet, welke kosten hierbij komen kijken en op welke wijze dit juridisch geregeld wordt. Eindigt dit bij de meest extreme vorm: onze Nederlandse auto op zonne-energie, de Lightyear One?

Programma

9.30 uur: start
Ochtend: Sturen op klimaatadaptatie

 • Introductie klimaatadaptie en actuele stand van zaken wetten & regelgeving;
 • Uitvoering stresstest en gevolgen voor gebiedsinrichting en -ontwikkeling;
 • Hulpmiddelen om stresstest uit te te voeren en effecten in kaart te brengen (bv. met klimaateffectatlas, 3Di en KlimaatTRAP);
 • Het vasthouden van water in en om gebouwen;

11.00 - 11.15 uur: pauze

 • Het voorkomen van problemen door hitte;
 • Het voorkomen van droogte: civieltechnische maatregelen en groenvoorziening;
 • Samenwerking: hoe zorg je dat je bestuur, beleidsmakers en projectleiders meekrijgt?;
 • Praktijkcasus: uitkomsten stresstest vertalen naar duurzame maatregelen. 

12.30 - 13.15 uur: lunch
Middag: Duurzame mobiliteit 

 • Huidige ontwikkelingen in duurzame mobiliteit;
 • Beleidsvorming auto, fiets en OV;
 • Mobiliteit in steden en op het platteland: mogelijkheden voor verduurzaming;

14.45 - 15.00 uur: pauze

 • Inrichting van de openbare ruimte en voorzieningen (bv. laadpalen en lantarenpalen);
 • Kosten en opbrengsten van duurzaam mobiliteitsbeleid;
 • Juridische mogelijkheden met o.a. Transitiewet en Omgevingsplan.

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deelnemers zijn met name actief bij decentrale overheden (gemeenten en provincies) binnen gebiedsontwikkeling en de gebouwde omgeving. Denk hierbij aan projectleiders, omgevingsmanagers, programmaregisseurs, managers duurzaamheid, adviseurs, planologen, beleidsmedewerkers, planeconomen en vastgoedjuristen.

Docent

Ochtend: Arcadis
"Van klimaatverandering tot razendsnelle verstedelijking. Onze wereld wordt steeds complexer. De ruimte in steden moet optimaal worden benut en onontgonnen land moet bewoonbaar worden gemaakt. Juist op deze terreinen creëren wij buitengewone en duurzame oplossingen. Onze mensen werken gezamenlijk aan het creëren van meerwaarde door gebouwde en natuurlijke elementen naadloos in te passen in hun omgeving. Van winkelcentra in Shanghai tot een nieuwe metro in Doha en het terugdringen van luchtvervuiling in Los Angeles."

Middag: EVConsult
"Ons enthousiasme voor een duurzame wereld gaat gepaard met gedegen kennis én uitgebreide ervaring op het gebied van elektrische mobiliteit. Wij begeleiden bedrijven en overheden hiermee optimaal bij de transitie naar zero-emissie. Op het gebied van elektrisch vervoer ondersteunen we bij het formuleren van strategieën en met projectmanagement in de dynamische wereld van elektrisch vervoer. EV-projecten en -processen begeleiden we van a tot z."

Leerdoelen

De ochtend levert je het volgende op:

 • Inzicht in het uitvoeren van een stresstest voor de uitvoering van de wettelijke plicht voor klimaatadaptie.
 • Praktische oplossingen voor gebiedsinrichting bij klimaatverandering.
 • Inzicht in financiële en juridische mogelijkheden. 

Aan het einde van de middag:

 • Heb je inzicht in de trends op het gebied van duurzame mobiliteit en de gevolgen voor de gebiedsinrichting.
 • Zie je mogelijkheden voor stad en platteland.
 • Kan je de vertaalslag maken naar de financiële en juridische realiteit.