Duurzame mobiliteit

Wanneer? 
dinsdag 21 januari 2020
Waar? 
Burgemeester Jamessingel 41, Gouda
Investering? 

€ 695,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot drie weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Wat zijn de ruimtelijke consequenties van duurzaam mobiliteitsbeleid?

Een flink deel van de openbare ruimte in onze wijken is bedoeld voor verkeer. Dat kan de fiets, de auto, de voetganger of anderszins zijn. Momenteel is er een hoop aan het veranderen, zoals meer collectief vervoer, de opkomst van de elektrische fiets en de verandering die elektrische auto’s met zich meebrengen. Hierdoor moet er nagedacht worden over andere manieren om de openbare ruimte in te richten. De vraag is dan hoe dat moet, welke kosten hierbij komen kijken en op welke wijze dit juridisch geregeld wordt. Eindigt dit bij de meest extreme vorm: onze Nederlandse auto op zonne-energie, de Lightyear One?

Programma

9.30 uur: start

 • Trends in mobiliteit
  • Overschakeling automerken elektrisch/hybride in 2025: wat zijn de gevolgen voor de openbare ruimte?;
  • Veranderingen auto-afhankelijkheid en autobezit in de stad en platteland;
  • Impact elektrisch rijden en collectief vervoer op de (her)inrichting van de openbare ruimte;
  • Gevolgen voor de nutsinfrastructuur (smart grids).
 • Beleidsvorming auto, fiets en OV
  • Flexibilisering van CROW-normen gelet op duurzaamheid: hoe doe je dat?;
  • Processchema voor ontwikkeling van mobiliteitsvraagstukken in duurzame  gebiedsontwikkeling;
  • Shared spaces als ontmoetingsplek van auto, fiets en OV;
  • Voorbeelden van uitwisselbaarheid van parkeervoorzieningen met andere  functies;
  • De (on)mogelijkheid van verandering van gedrag (+ voorbeelden hoe het wel kan).

11.00 - 11.15 uur: pauze

 • Mobiliteit op het platteland: mogelijkheden voor verduurzaming
  • Vergrijzing en afname van voorzieningen: problemen van het platteland;
  • Functiecombinaties: parkeren en stallen van fietsen, parkeren en energie, mobiliteitshubs;
  • Wat  kan je beleidsmatig regelen?;
  • De inrichtingseisen en bevordering gebruik van de (elektrische) fiets;
  • Voorbeelden bevorderen van maatwerk-openbaar vervoer in plaats van de bus.
  • Verandering van bestaande plattelandsnieuwbouwwijken bij afname autobezit.
 • Inrichting van de openbare ruimte en voorzieningen
  • Laadpalen, lantarenpalen en energie terugleveren aan gebouwen;
  • Energievoorziening van en door voertuigen;
  • Eisen aan het elektriciteitsnetwerk (smart grids).

12.15 - 13.00 uur: lunch

 • Economische duurzaamheid
  • Total Cost of ownership (TCO) vs. de opbrengsten gedurende de levenscyclus (met andere woorden: is een bepaalde aanpak financieel, met inachtneming van de lange termijn, uitvoerbaar en wat zijn de risico’s en de risicobeheersing?);
  • Financiering van parkeervoorzieningen en mobiliteitsdiensten;
  • (Anti)fiscalisering van een duurzaam mobiliteitsbeleid;
  • Waardestijging en aantrekkelijkheid van een gebied om te investeren;
  • Ervaringen met verkoop van woningen met beperkte parkeernorm;
  • Kosten (en opbrengsten) van een duurzaam mobiliteitsbeleid in de wijk.

14.45 - 15.00 uur: pauze

 • Juridische mogelijkheden
  • Parapluplan parkeren voor het leveren van maatwerk;
  • Mogelijkheden met klassieke bestemmingsplannen;
  • Omgevingsplan met flexibele normen en huidige mogelijkheden onder de Transitiewet;
  • Sturende verordeningen;
  • Privaatrechtelijk om gebruik af te dwingen.
 • Bijdrage aan klimaatdoelen
  • Hoe draagt duurzame mobiliteit van de openbare ruimte bij aan de klimaatdoelen in 2050?  

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Deelnemers zijn met name actief bij gemeenten, provincies of private partijen op het gebied van ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van stedelijke en/of rurale gebieden. Denk hierbij aan (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen, hoofden groenvoorziening, planologen en constructeurs tot civiel-technici, verkeerskundigen, bestekmakers en inkopers.

Docenten

EVConsult
"Ons enthousiasme voor een duurzame wereld gaat gepaard met gedegen kennis én uitgebreide ervaring op het gebied van elektrische mobiliteit. Wij begeleiden bedrijven en overheden hiermee optimaal bij de transitie naar zero-emissie. Op het gebied van elektrisch vervoer ondersteunen we bij het formuleren van strategieën en met projectmanagement in de dynamische wereld van elektrisch vervoer. EV-projecten en -processen begeleiden we van a tot z."

Leerdoelen

Aan het einde van de dag:

 • Heb je inzicht in de trends op het gebied van duurzame mobiliteit en de gevolgen voor de gebiedsinrichting.
 • Zie je mogelijkheden voor het platteland.
 • Kan je de vertaalslag maken naar financiële consequenties.
 • Ken je de manier waarop je de aanbesteding moet regelen en de zaak publiekrechtelijk regelt.
 • De winst voor CO2-reductie van de gebouwde omgeving.

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag