Circulaire gebiedsontwikkeling en klimaatadaptie

Wanneer? 
dinsdag 10 september 2019
Waar? 
Scobe Academy, Gouda
Investering? 

€ 595,- excl. btw, terugvorderbaar uit Btw-compensatiefonds (BCF). 

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Inhoud

Ochtend: Circulaire gebiedsontwikkeling
Hergebruik van materialen krijgt een steeds grotere positie in de inrichting van de openbare ruimte. Circulaire gebiedsontwikkeling maakt al steeds meer deel uit van huidige aanbestedingen. Echter, lang niet altijd is duidelijk of we alle mogelijkheden al hebben verkend. Circulair denken vraagt om een andere blik. Deze masterclass gaat zowel in op mogelijkheden, de verandering in organiseren en de financiële en juridische implicaties (want knelpunten zijn er ook).

Middag: Klimaatadaptie
Bij het inrichten van nieuwe wijken en gebieden moet er steeds meer rekening gehouden worden met wateroverlast, droogte en hittestress. Maar zeker ook in de bestaande stad zijn aanpassingen aan de openbare voorzieningen en gebouwen noodzakelijk. De urgentie om Nederland hierop voor te bereiden wordt steeds groter, uit recent onderzoek blijkt dat overstromingen, hitte en droogte op vrij korte termijn desastreuze gevolgen kunnen hebben voor onze leefomgeving. Vanaf 2019 moeten alle gemeenten in Nederland daarom de komende twee jaar een stresstest doen om knelpunten van mogelijke klimaatproblemen in kaart te brengen. 

Programma

Programma

9.30 uur: start
Ochtend: Circulair inrichten van gebieden

 • Korte introductie van circulaire gebiedsinrichting en de twee kringlopen van Ellen MacArthur.
 • Theorie naar praktijk: wat kan er circulair in gebiedsontwikkeling en inrichting openbare ruimte? Praktische handvatten voor o.a. wegen, straatmeubilair, etc.
 • Materialenpaspoort:  hoe analyseer je hergebruikt materiaal en mogelijkheden om materialen te hergebruiken (Madaster).
 • Ronde van kaartspel: wat zou er kunnen in een gebied, aan de hand van een concrete gebiedsopgave
 • Financieringsmodellen: moet je zaken anders financieren bij circulaire gebiedsontwikkeling?

11.00 - 11.15 uur: pauze

 • Korte introductie circulaire inrichting van de openbare ruimte en circulaire aanbesteding;
 • Korte introductie van werkwijze expertpanel: samenwerking in een keten;
 • Praktijkopdracht: Expertpanel.

12.15 - 13.00 uur: lunch
Middag: Circulair-Klimaatadaptatie-Energietransitie: verbinden van thema’s en zoeken naar kansen

 • Introductie klimaatadaptie en actuele stand van zaken wetten & regelgeving;
 • Uitvoering stresstest (m.b.v. 3Di en Sweco-test);
 • De thema’s van klimaatadaptatie: Het vasthouden van water in en om gebouwen, het voorkomen van problemen door hitte, het voorkomen van droogte: civieltechnische maatregelen en groenvoorziening;
 • De thema’s in onderling verband brengen.

14.45 - 15.00 uur: pauze
Van wensen naar realisatie

 • Draagvlak creëren: hoe zorg je dat je bestuur, beleidsmakers en projectleiders meekrijgt?;
 • Financiële en juridische vertaalslag van de verschillende thema’s;
 • Praktijkcasus Woerden: uitkomsten stresstest vertalen naar duurzame maatregelen, kosten maatregelen. 

16.30 uur: afsluiting

Doelgroep

Medewerkers van decentrale overheden als gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen die te maken hebben met duurzame gebiedsinrichting. Dit zijn planeconomen, managers vastgoed, beleidsmedewerkers en projectleiders die hun duurzame kennis binnen gebiedsontwikkeling willen vergroten. 

Docenten

Claudia Swart (Sweco)

Leerdoelen

 • Aan het einde van de dag:

 • Heb je inzicht in de mogelijkheden van circulair inrichten van de openbare ruimte;
 • Kun je de vertaalslag maken naar de financiële consequenties;
 • Weet je de manier waarop je de aanbesteding en de zaak publiekrechtelijk regelt.
 • Weet je hoe je verder moet met de gevolgen van klimaatadaptatie

Topdocenten die je brengen tot de kern van de vraag