Zorgvastgoed: het ontzorgen van de vastgoedmanager

3 daagse Masterclass Zorgvastgoed met handvatten voor portefeuille- en uitvoeringsstrategie

Sinds de veranderde wetgeving binnen de zorg is er bij zorgpartijen een transitie gaande die naast de financiering van de zorg, ook het vastgoed van de zorgpartijen betreft. Het verdwijnen van ZZP t/m 3 uit de Wet Langdurige Zorg maakt bijvoorbeeld het dat er aan de ene kant leegstand ontstaat. Anderzijds worden nieuwe financieringsstromen aangeboord om de betreffende woningen toch verhuurd te houden.

Naast de organisatie en financiering van de zorg worden ook nieuwe zorgconcepten ontwikkeld met hun eigen huisvestingsvragen.

Daarmee komen zorgpartijen in nieuwe situaties terecht die om herbezinning vraagt op missie, visie en strategie. Voor wat betreft de vastgoedstrategie, als onderdeel van de organisatiestrategie,  zien we aan de ene kant van het spectrum partijen die als motto “huren tenzij” hanteren en aan de andere kant van de scope instellingen die het eigendom van vastgoed propageren. Zij hanteren het motto “Vastgoed in eigen beheer, tenzij”. Tussen deze twee scenario’s, die per organisatie z’n eigen onderbouwing kent, zijn meerdere gemengde scenario’s te zien.

Het programma bestaat uit drie dagen

Inhoud

Afhankelijk van eigendoms- en balanspositie, type zorg, courantheid van het vastgoed, huisvestingsvraag, mogelijke (alternatieve) financieringsstromen, maar ook van de regio waar de instelling zit, kiezen organisaties voor verschillende organisatiemodellen voor hun zorgvastgoed. Soms is vervreemden en terug huren voordelig en geeft dat een beter risicoprofiel. Maar vastgoed in eigendom houden en relatief lage huisvestingslasten overhouden kan ook een keuze zijn.

Per vastgoedformule verschilt onder meer de cashflow, het risicoprofiel, de organisatiegraad,–grootte en de verschillende juridische kaders.

Deze driedaagse Masterclass geeft concrete handvatten voor vastgoedbeleidskeuzes en uitvoeringsstrategieën. Dit doen we door het uitwerken en analyseren van actuele en fictieve casussen die het gehele spectrum van vastgoedopties opspannen. Daarnaast laten we van verschillende partijen in dit speelveld de belangen en overwegingen zien.

Doelgroep

Er zijn veel partijen  betrokken bij het beleid van het zorgvastgoed. Het zorgvastgoed wordt in deze cursus dan ook belicht vanuit verschillende hoeken om de verschillende betrokke partijen mee te nemen in deze materie.

 • Vanuit de zorgpartijen: vastgoedmanagers en vastgoed/beleidsmedewerkers én facilitymanagers met vastgoed in hun portefeuille.
 • Woningcorporaties: managers en beleidsmedewerkers (zorg)vastgoed en assetmanagers met zorgvastgoed in hun portefeuille.
 • Beleggers: managers, ontwikkelaars en medewerkers van beleggers die zich bezig houden met het acquireren, vervreemden en transformeren van zorgvastgoed.
 • Medewerkers van ziektekostenverzekeraars die met budgettering en inkoop van zorg bezig zijn en budgetten beschikbaar stellen (incl en excl Vastgoed),…
 • Project- en gebiedsontwikkelaars die met of in opdracht van Zorgpartijen ontwikkelen.
 • Adviesbureau’s actief op het gebied van Zorgvastgoed.

Resultaat

Resultaat

 1. Als u deze masterclass  heeft afgerond heeft u handvatten om de analyse van uw vastgoedorganisatie te maken en die te vertalen naar een vastgoedstrategie
 2. Deze Vastgoedstrategie kunt u vervolgens doorvertalen in praktische en financiele consequenties van de uitvoering
 3. U krijgt een diepgaand inzicht in de financiele, juridische en organisatorische aspecten van verschillende zorgvastgoedstrategieen.
 4. U kunt de ontwikkelingen en strategische mogelijkheden helder vertalen naar de eigen organisatie en bijvoorbeeld de zorgmanagers meenemen in de vastgoedkeuzes.
 5. Met deze kennis kunt u de directie van zorginstellingen adviseren inzake strategisch vastgoedsturing en uitvoeringsstrategieen van vastgoedscenario's
 6. Met kennis van zaken kunt u beter externe adviseurs en opdrachtnemers aansturen.
 7. U hebt een scherpe antenne ontwikkeld om alle maatschappelijke ontwikkelingen en technologische innovaties te vertalen naar verschillende vastgoedscenario's en de consequenties daarvan in beeld te brengen.
 8. U kunt een scherpe opdrachtgever zijn voor uw eigen organisatie én externe juristen en advocaten

Docenten

Alle docenten van de masterclass Zorgvastgoed: het ontzorgen van de vastgoedmanager zijn koplopers in hun vakgebied. Het zijn docenten die hun sporen in de zorg verdiend hebben en vanuit de continu ontwikkelende maatschappelijke context hun organisatie aan het aanpassen zijn. De meest recente ontwikkelingen en innovaties in de zorg worden verwerkt in het collegemateriaal. Actuele wetswijzigningen en innovatieve oplossingen worden verwerkt in de vele casussen die beschreven worden en waar u zelf mee aan de slag zult gaan.

De docenten

Dag 1

Ontwikkelingen in de zorg en de vastgoedstrategie van de zorginstelling

Op deze eerste dag worden alle relevante ontwikkelingen in de zorg geschetst en wordt aan de hand van enkele casussen scenario´s uiteengezet waarop de relatie van de zorg met het zorgvastgoed georganiseerd kan worden.

Ontwikkelingen in beeld

 • Extramuralisering tot 2012 en Wetgeving 2012 en verder
 • Nieuwe situatie zorgpartijen (met en zonder vastgoed) en vastgoedpartijen
 • Hoe en via welke instanties lopen de verschillende financiële inkomstenstromen?
 • De begroting van de zorginstelling in breder perspectief??

Missie, visie en strategie

 • Strategische keuze over vastgoed in breed perspectief (gerelateerd aan de zorgtaken).
 • Met welke formules/organisatiemodellen kun je je missie uitvoeren/ondersteunen
  • Meerdere doelgroepen van de zorgpartijen betekent dat er een differentiatie van formules bestaat.
  • Met welke alliantie ga je dit realiseren en wat zijn de (financiële) gevolgen voor alle betrokken partijen?
  • Welke vastgoedformule past daar het beste bij: huren tenzij, in eigendom tenzij of een mengvorm?

Vastgoedstrategie

 • Op basis de geschetste vastgoedformules  werken we met een rekenmodel. We draaien aan de knoppen en zien wat voor financiële gevolgen de vastgoedstrategieën / vastgoedformules hebben.
 • Doorrekenen van de strategie in de begroting/jaarrekening; wat betekent elke formule voor je solvabiliteit en liquiditeit en waar zitten de grootste kansen en risico´s

Wanneer?  dinsdag 14 november 2017

Waar? Amersfoort

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Dag 2

Nieuwe businesscases van het zorgvastgoed

De businesscase van de Zorginstelling

Flexibele inzet van vastgoed vraagt flexibele vormen van financiering en inzet van meerdere type geldstromen. Hoe fluctueert de businesscase als er fluctuatie is in

 • Aantal cliënten
 • Verschillende ZZP’s
 • Verschillende type (zorg)producten/diensten
 • Inkomen en vermogen van cliënten die mee gaan tellen in de zorgfinanciering
 • Hoe vertaal je daarnaast zachte doelstellingen van een zorginstelling in je businesscase.

Nieuwe ontwikkelingen en de businesscase

 • Concepten voor de toekomst: flexibilisering, shared services etc.
 • Nieuwe financieringsstromen tbv doorexploiteren bij extramuralisering:
  • Inzetten op de mix van burgers, cliënten en diensten. Voorbeelden zijn all-inclusive, multifunctioneel wijkgebouw, woonzorg/functies en ontmoeten, jongerenhuisvesting, short stay, koopappartementen.
  • Huurinkomsten bepalen bij kamerverhuur of verhuur zelfstandige woonruimte. Bijvoorbeeld door het bepalen van de wettelijke huurpunten / huurprijs (huurcommissie.nl / vkzbv.nl).

Businesscase van de belegger 

 • Hoe stuurt de belegger op het zorgvastgoed.
 • Transformatie en herbestemmen; sale & lease back
 • Transformatie mogelijk maken door verkoop.

Zelf aan de slag

 • In dit deel werken de deelnemers in groepen aan de uitwerking van verschillende uiteenlopende businesscases.
 • Aan de hand van de financiële, juridische en organisatorische kaders worden de businescases uitgewerkt langs de volgende parameters
  • Kernactiviteit: hoe ontwikkelt deze zich? Wat hoort daar wel bij en wat niet meer?
  • Strategische onderbouwing van deze formule: Waarom zou je dit doen?
  • Juridisch kader
  • Samenwerkingsvorm
  • Financiële consequenties, inclusief kansen en risico’s
  • Stappenplan? Hoe kom ik van huidige situatie naar de nieuwe situatie: Wat ga ik morgen doen?
  • Welke interne organisatorische consequenties

Wie?  Prins, ir. E.L.A. (Eelco)

Wanneer?  dinsdag 28 november 2017

Waar? Gouda

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Dag 3

Vertaling zorgvastgoedstrategie naar de praktijk

Op deze derde dag worden de genoemde strategische formules en businescases ten slotte uitgevoerd in vastgoed ontwikkelplannen en vertaal je die naar je eigen organisatie. Per formule worden de belangrijkste praktische financiële, juridische en organisatorische aspecten uitgewerkt. Dit doen we met een zorgvastgoed (her)ontwikkelaar en een jurist.

Formule Huren tenzij:

focus op vervreemden, herontwikkelen en transformeren tbv de markt:

 • Hoe organiseer je de zorg en welk type vastgoed hoort hierbij en wie levert dat als je zelf de eigenaar niet (meer) bent?
 • Wat doe je met het vastgoed dat je af wilt storen? verkopen, ontwikkelen, slopen?
 • Hoe verkoop je: markttechnisch, verkoopmethoden, juridisch (contracten, kettingbedingen)
 • Met welke allianties of partners in dit proces krijg je te maken? En waar let je op bij onderhandelingen (zorgpartijen, ontwikkelaars, beleggers, corporaties)
 • Welke juridische afspraken.
  • Wat doet de instelling dan als er tijdelijk leegstaand is? Welke afspraken kun je hierover maken? Hoe houd je grip op het zorgvastgoed vanuit de zorg missie en visie, terwijl je het bezit niet wilt?
  • Overeenkomsten inzake herbestemmen, -ontwikkelen en vervreemden, met de gemeente, aannemers, ontwikkelaar en woningcorporaties/beleggers.
  • Koppelbedingen: inzake doelgroepen en hoe leg je dat vast in overeenkomsten
  • (ver)huren op bedrijfsruimtecontract? Nee! Waarom niet en wat dan wel?

Leer van het hotelwezen

 • Eigendom en exploitatie gescheiden
 • Omgaan met leegstandsrisico

Verder

 • Welke fiscale consequenties?
 • Maak een globale doorrekening van kosten en opbrengsten?

Formule Vastgoed in eigendom tenzij:

focus op renoveren, herontwikkelen, transformeren en exploiteren tbv eigen gebruik

 • Wat wil je transformeren voor eigen gebruik, wat wil je transformeren voor de markt/verkoop?
 • Wat wil je acquireren?
 • Hoe transformeer je? Bouwkundige aspecten, planologisch juridische aspecten, financiële verwachtingen
 • welke samenwerkingsvormen ga je in deze aan?
 • Welke financiële consequenties? Investering, maar ook beheercashflow (integraal rekenen), Wat doet het vastgoed op je balans?
 • Welke juridische afspraken? Overeenkomsten inzake herbestemmen en ontwikkelen, met de gemeente, aannemers, ontwikkelaar en andere partijen
 • Welke fiscale consequenties?

Aan de slag met je eigen casus

 • Maak een businesscase voor een door- of herontwikkeling
 • Welke allianties ga je aan
 • Maak een globale doorrekening van kosten en opbrengsten? Hoe gaan de geldstromen lopen?
 • welke samenwerkingsvormen?
 • Welke juridische hordes te nemen? Oude en nieuwe bestemming. Contractering met partners
 • Welke fiscale consequenties?

Wie? 

Wanneer? dinsdag 12 december 2017

Waar? Scobe Academy, Gouda

Lesmateriaal en catering zijn inbegrepen. Kosteloos afmelden kan tot 3 weken voor start masterclass, daarna bent u 75% van de kosten verschuldigd. Een vervanger sturen kan altijd.

Startdatum 
dinsdag 14 november 2017
Aantal dagen 
3
Locatie 
Scobe Academy, Stationsplein 9, Gouda
Investering? 
€1.495,-
Scobe in samenwerking met 
Vivium zorggroep
Zorgbalans
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen
VBTM Advocaten
Kempenhaeghe